دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل ابوالحسنیآباده۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۱۲۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۳۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۳الهه حسینیپرند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۹۶۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۴باقریقوچان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۳۸۹۳۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۵بهاره رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۶رضا اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۷روح الله محمودینور آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۲۹۱۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۸زهرا گلدارکمالشهر/ش.قندی۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۶۰۲۵۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۹سمانه سادات منصوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۰سمیرا تیر اندازکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۳۷۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۱سمیرا چتر دوزیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۳۹۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۲سمیرا ولیلیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۳۴۲۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۳شهین داد جوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۴صبا کلانتریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۷۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۵صمد زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۸۳۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۶عطیه رضا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۷فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۸مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۵۸۴۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۹مریم فارسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۰ملیحه صفریساری۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۳۵۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۱مونا نیکو سرشتبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۴۲۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۲مهدی موسویجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۰۸۸۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۳مهدیه قربان زادهقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۹۷۶۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۴نجفیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۰۲۷۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۵نریم سیفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۳۶۷۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۶نسا هاجی لوارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۴۶۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۷هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۴۰۰۱۵۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۸