دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابانگر۸۹۲۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲ابراهیمی۸۹۳۴۴اردکان-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۸۲۱۰۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳ابوالهادی۸۹۲۹۴رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۳۸۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴احمدزاده۸۹۲۴۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۳۰۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵افلاکی۸۹۲۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۶امانی۸۹۲۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۷ایمانی۸۹۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۸بازیار۸۹۲۴۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۷۱۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۹بروجردی۸۹۳۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۰بیات۸۹۲۴۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۲۶۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۱پورقربانعلی۸۹۲۲۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۰۳۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۲پیرهادی۸۹۲۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۳جلیلوند۸۹۳۰۷تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۴۵۰۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۴جلیلی۸۹۳۱۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۷۹۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۵حسینی۸۹۳۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۱۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۶حیاتی۸۹۲۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۷حیدری۸۹۳۱۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۴۸۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۸خاوری۸۹۲۸۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۸۳۱۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۹خدام۸۹۳۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۰خیری نژاد۸۹۳۰۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۴۰۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۱دامان۸۹۲۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۸۱۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۲رافتی۸۹۳۲۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۷۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۳رحیمی داروگر۸۹۲۹۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۱۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۴رحیمی۸۹۲۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۵۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۵رضایی۸۹۲۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۶رمضانی۸۹۳۱۰بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۰۴۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۷ریوندی۸۹۲۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۸۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۸شامحمدی۸۹۲۹۵لواسان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۲۴۷۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۹شجاعی اصل۸۹۳۲۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۵۰۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۰شعاعی۸۹۲۹۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۹۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۱شمس تبار۸۹۲۲۵بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۸۹۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۲صادقیان۸۹۳۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۴۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۳طباطبایی۸۹۲۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۴عبداللهی۸۹۲۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۵عبیدی۸۷۰۲۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۴۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۶علی اکبری۸۹۳۰۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۹۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۷عنایت پور۸۹۳۴۱شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۳۴۲۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۸عین علی۸۹۳۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۳۹فارسی۸۹۳۳۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۹۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۰فرجی۸۹۲۷۰قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۸۴۲۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۱قاسمی میانکوه۸۹۲۲۸هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۶۷۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۲کارگر۸۹۲۳۳میبد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۶۰۲۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۳کیانی راد۸۹۳۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۴گلدار۸۹۰۳۴چهارباغ۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۵۸۲۳۳۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۵گوهرنژاد۸۸۳۹۸امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۹۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۶محمدزاده۸۹۲۸۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۰۷۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۷محمدزاده۸۹۳۲۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۸۸۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۸محمدی۸۹۳۲۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۵۵۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۹مردوخی۸۹۲۲۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۴۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۰مسروری۸۹۲۹۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۶۱۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۱معصومی۸۹۳۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۲۶۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۲مهدی پور۸۹۳۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۵۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۳مهدی پور۸۹۳۱۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۳۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۴مهرزاد۸۹۳۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۷۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۵میرزایی۸۹۳۱۱فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۸۰۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۶میری۸۹۲۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۷ناصریانمشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۵۲۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۸نگارنده۸۹۲۳۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۳۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵۹نوبخت۸۹۲۳۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۸۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۶۰نوربخش۸۹۲۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۶۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۶۱یعقوبی۸۹۳۴۳طرقبه۲۰۱۲۸۰۱۰۳۹۰۰۶۴۶۹۰۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۰۸