دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان صالحیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۵۹۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۵۷۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳الهام اتخادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۴۶۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴الهام پناهیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۸۳۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵آلا کوچکیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۰۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۶حامد توحیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۷حمیرا رحیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۶۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸رضا دیبازرارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۶۱۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۹ریحانه تکلونیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۹۳۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۰زهرا جلمبادانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۱۸۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۱زینب اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۲زینب محسنی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۲۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۳سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۴۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۴سارا شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۳۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۵سائده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۳۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۶سپیده اسلام پناهتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۲۴۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۷سمیرا سینایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۶۲۹۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۸شینا مشیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۹عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۴۰۰۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۰غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۱فاطمه ترکینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۹۳۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۲فاطمه جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۳فائزه موشیدیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۳۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۴فرشاد خانیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۰۰۱۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۵فرشته ظریفمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۱۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۶لیلا بهمنیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۵۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۷لیلا عطاردعجب شیر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۸۵۶۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۸مارال آزاد پورلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۲۱۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۹مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۳۴۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۰محجوبه حاجی تبارفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۱۱۲۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۱مریم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۷۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۲مریم جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۳مریم مولائیکهنوج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۲۲۷۶۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۴مونا خان بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۵مهرداد شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۶مهرنوش صانعیملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۷۹۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۷مهسا احسانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۸۴۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۸مهسا سفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۷۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۹مهلا علاییبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۰۰۸۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۰ندا قاسمیانگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۳۹۸۵۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۱نرگس عربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۵۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۲هانیه مغیثاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۴۳۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۳یافتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۵۴۰۰۱۶۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۰۸