دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه امیریانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۳۳۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲اکرم فاضلنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۶۷۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳الهام پور سلیمیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۴۴۶۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴الهه احمد وندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۳۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۵الهه درخشانآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۸۷۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۶امید ثابتی مقدماسفراین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲۶۳۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۷آرزو رضاییشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۴۶۷۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۸آرزو کهنتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۹آییناز ستاریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۲۸۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۰بردستانیبندردیر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۷۸۹۷۷۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۱بهنام بازاریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۱۷۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۲حبیب حبیبیکیش۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۷۷۸۶۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۳حسین نظریقصرشیرین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۲۶۶۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۴حمیده شریف زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۸۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۵خادمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۶راضیه امامیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۸۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۷ریحانه بقال زادهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۵۳۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۸ریحانه بیگلریتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۷۹۱۰۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۱۹زهرا حیدری فردکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۰۶۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۰زهره حسینیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۷۶۹۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۱زهره سیریپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۰۶۱۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۲سارا نادریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۱۷۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۳سعیده غلامیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۷۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۴سمانه حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۵سمانه رحیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۶سمانه هاشمیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۲۴۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۷سمیرا اسدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۸سوده اسعدیسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۶۱۸۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۲۹سوسن پور عزیزینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۵۶۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۰سیدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۹۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۱شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۹۲۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۲صدیقه سادات هاشمیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۴۷۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۳عاطفه ادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۱۹۵۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۴فاطمه ترابیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۸۹۰۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۵فاطمه خسرویآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۹۸۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۶فاطمه رستم زادهکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۹۵۹۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۷فرزانه فضلی نیاشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۴۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۸لیلا بذر افشانساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۱۳۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۹لیلا کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۰لیلا کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۷۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۱محمدحسین خاکی نهاداراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۶۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۲مرجان نیک بینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۵۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۳مرجان ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۴مریم هجرتیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۰۱۳۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۵مهدی گلیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۵۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۶مهسا ارشادیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۷۳۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۷مهسا صفرپورشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۰۸۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۸میترا عرب تبارساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۱۰۲۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۴۹میثم داسمهبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۳۲۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۵۰مینا قانعیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۳۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۵۱نازنین کریم پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۰۳۰۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۵۲وحیده بی غمخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۹۶۳۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۵۳یاشار آقا مالیبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۱۲۱۳۲۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۵۴یگانه درخشانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۴۰۰۰۸۸۹۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۸