دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم کریمیانمبارکه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۸۱۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲اسماعیل اسماعیلیبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۴۰۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳اسماعیل وظیفه دانتربت جام۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۳۵۲۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴الناز عابدینیسیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۴۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۳۳۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۶الهام وفاییاندیشه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۹۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۷الهی محی الدینپاوه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۲۳۹۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۸امیرحسن جوادیتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۷۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۹امین کشمیریتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۶۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۰آذین حمزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۴۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۱آزاده نورمحمدیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۰۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۲آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۳۹۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۳آیدا میرزاییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۵۰۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۴بازداردهلران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۹۱۴۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۵بهناز نوینتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۶پاشاییتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۷حسام کارگربوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۴۵۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۸راضیه کلانتریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۱۹زهرا سجادیاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۶۸۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۰زهرا سلیمیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۱زهرا علائیواجارگاه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۱۵۶۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۲سارا ابومحبوبتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۳سارا حبیبیتنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۲۲۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۴سحر رادتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۵سمیه کوروندهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۰۲۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۶سمیه مومنیورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۰۶۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۷سنا مظفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۸سیدعلیرضا طباطبائییزد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۵۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۹سیما احسانیصوفیان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۹۰۳۵۳۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۰شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۱۱۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۱شیوا دریانوشبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۶۲۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۲فاطمه صفرزادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۷۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۳فرشته ذوالفقاریانار۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۴۵۲۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۴فرشته یوسفیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۱۶۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۵فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۲۳۲۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۶قربانپوربابل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۰۳۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۷لیدا کشتمندایلخچی۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۸۹۳۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۸لیلا شعبانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۹محمد فشندیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۰محمدصادق دلگشائیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۶۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۱مرضیه امینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۲مرضیه فتاحیایلام۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۸۵۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۳مریم احسانیبشرویه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۵۲۴۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۴مریم ترابی مرندتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۵۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۵مریم جانپورقم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۳۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۶مریم روستاییملایر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۹۸۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۷مژگان بلمکیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۸منصوره ملاشاهیزابل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۱۳۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۴۹مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۷۷۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۰مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۶۲۱۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۱مهسا پدیدیاناهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۸۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۲میترا ساعیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۳مینا باقریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۸۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۴مینو امامی مقدمبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۵۱۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۵ندا قادریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۷۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۶نگار عدلیاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۴۰۱۳۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۷هانیه درودکاراهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۵۷۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۵۸یاسمن رهگذرکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۷۰۰۰۹۶۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۷