دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱حسین پور۱۰۰۰۵۴هشتبندی۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۵۱۷۷۹۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲ابرقویی۱۰۰۰۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۰۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳ابوتراب۱۰۰۰۷۰ساوه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۰۴۲۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴اتحادی۱۰۰۱۰۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۵۵۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵احمدزادهکیش۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۲۲۰۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶احمدی۱۰۰۱۱۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۹۹۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷اخوت۱۰۰۱۶۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۴۸۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۸ازادعلی۱۰۰۱۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۹اکبری۱۰۰۰۷۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۸۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۰البرزی۱۰۰۱۶۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۸۶۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۱الهیاریاصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۲امیدی۱۰۰۰۹۱گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۱۹۳۵۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۳امین فر۱۰۰۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۴اهل یرف۱۰۰۰۹۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۵۴۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۵اهویی۱۰۰۰۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۶ایمنیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۷۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۷بابایی۱۰۰۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۸بهاری۱۰۰۰۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۴۲۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۹پارسایی۱۰۰۱۵۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۱۳۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۰پرنا۱۰۰۱۶۰سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۷۰۷۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۱جاویدمنش۱۰۰۱۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۴۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۲جعفری۱۰۰۱۵۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۱۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۳جمشیدی نسب۱۰۰۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۴حاتمی۱۰۰۱۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۵حبیبی۱۰۰۱۱۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۲۰۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۶حبیبی۱۰۰۱۳۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۵۹۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۷حیدری۱۰۰۰۹۴کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۶۵۰۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۸خاتم پور۹۳۱۲۶جغتای۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۹۶۰۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۹دندش۱۰۰۱۷۶بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۲۹۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۰دوکوهکی۱۰۰۱۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۴۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۱رافتی۱۰۰۱۰۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۴۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۲رزمجویی۱۰۰۱۶۲شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۱۶۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۳رستگار۱۰۰۱۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۴ستوده۱۰۰۱۲۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۳۶۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۵شادکام۱۰۰۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۶شیخ محمد۱۰۰۱۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۷صداقت۱۰۰۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۸صفدری۱۰۰۱۲۶نقده۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۹۲۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳۹عباسی۱۰۰۱۴۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۲۴۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۰عبداله پور۱۰۰۰۹۵خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۰۹۲۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۱عزیزی۱۰۰۰۸۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۹۱۷۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۲عزیزی۱۰۰۱۷۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۱۵۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۳علی۱۰۰۰۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۴علیزاده۱۰۰۱۷۳آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۰۵۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۵علیمرادی۱۰۰۱۰۸درگز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۳۲۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۶عیلامی۱۰۰۱۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۰۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۷فرمنش۱۰۰۱۲۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۳۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۸فلاحی۱۰۰۱۲۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۸۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴۹فیضی۱۰۰۱۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۰قاسمی۱۰۰۰۹۶محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۵۶۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۱قائدی۱۰۰۱۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۲قریشی۱۰۰۱۴۵حاجی آباد-هرمزگان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۲۷۰۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۳کریمی۱۰۰۱۵۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۰۰۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۴گرمارودی۱۰۰۰۹۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۶۴۶۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۵گودرزی۱۰۰۱۳۰دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۶۲۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۶لسماعیلی۹۹۷۵۴ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۹۲۸۲۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۷لطیفی۱۰۰۱۶۹اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۲۵۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۸مالمیر۱۰۰۱۲۲تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۸۸۱۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۵۹محمدی۱۰۰۱۳۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۰۱۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۰مستقیمیان۹۹۵۷۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۳۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۱مشایخ۱۰۰۱۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۲ملکیاراک۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۸۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۳موسوی۱۰۰۱۴۴الوند۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۳۴۰۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۴موسی زاده۱۰۰۱۱۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۵۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۵مهدوی۱۰۰۱۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۹۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۶مهدی پور۹۹۹۵۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۶۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۷مهدیان۱۰۰۱۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۵۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۸میرحسینی۱۰۰۱۴۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۹۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶۹میرخانی۱۰۰۱۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۵۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷۰میرزایی۱۰۰۱۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۲۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷۱نساج۱۰۰۱۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۷۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷۲نورتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۴۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷۳وصلی۱۰۰۱۷۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۹۰۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷۴هاشمی۱۰۰۱۱۷ری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۲۰۱۶۳۷۴۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷