دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم امانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۰۸۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲الهام بیانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۲۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳آرزو نویدیجلفا۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۲۴۲۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۴پیام بنی هاشممشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۲۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۵تلاشان دولتیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۳۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۶ذهره لطیفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۷راحل جوان بختتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۲۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۸زهرا گودرزیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۶۹۷۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹سمانه والترامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۰۲۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۰سوده سعید نیاسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۹۲۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۱سولمازآیینه چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۲سیما هداییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۸۰۳۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۳صابر اصغر نژادشوط۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۱۲۷۵۸۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۴طاهره کردیبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۱۶۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۵فاطمه سروشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۶فاطمه غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۷۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۷فاطمه قهرمانیهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۰۹۱۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۸فرحناز غفاری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۹فرزانه آسترکیازنا۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۷۶۱۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۰فرهاد سلیمانیتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۴۹۰۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۱فریده نجفیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۵۸۶۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۲لاله بلاغتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۸۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۳لیلا عباسیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۹۱۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۴لیلا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۵ماندانا فرخ زادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۲۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۶مائده سیستانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۷محدثه ابراهیمیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۱۳۵۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۸مرجان تاجیکیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۸۸۲۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۹مرضیه حاتمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۳۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۰مرضیه خواجوییجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۰۶۰۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۱مسعود فارسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۹۴۲۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۲مسعود کردیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۰۸۹۹۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۳مهسا رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۴نوشین دریا باریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۵وجیحه خدادادیورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۲۰۰۱۱۲۰۱۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۶