دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ و ۵ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱آیدا سلطان پوربوکان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۶۰۰۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲بهار مومنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳حماسه حسن نژادرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۱۶۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۴حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۸۰۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۲۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۶زهرا راستادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۷زینب محسنی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۸سارا عابدینیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۷۹۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۹سارا نادریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۰سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۶۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۱سلیمه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۲سمیه عباسیانشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۳۳۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۳صادق اردوتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴صحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۳۳۹۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۵طیبه کریمیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۱۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۶عارفه یزدان پناهکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۴۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۷عاطفه امانیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۰۸۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۸عاطفه حقانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۰۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۹علیرضا ایوبینصیرآباد(تهران)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۲۹۳۳۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۰غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۵۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۱فاطمه اصل محسنیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۶۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۲فاطمه کردیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۳۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۳فرزانه منظوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۴فرناز شهبازینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۴۰۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۵فهیمه طاهریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۷۱۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۶گیتا زارعیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۲۹۷۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۷محبوبه حسنی آزادبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۹۱۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۸محبوبه مطهریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۱۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۹محدثه سادات تدینیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۲۶۶۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۰محمد شیرازیانقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۰۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۱مرجان یزدان پناهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۵۳۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۲مریم رستاخیزپارسیان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۸۲۲۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۳معصومه نجفیطبس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۹۹۹۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۴ملیح رضا زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۵مهسا وصالمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۵۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۶نرگس بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۷نفیسه صبوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۸ویدا عمادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶