دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۱۰۸۸۴۱تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۴۵۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲اکبری۱۰۸۸۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۷۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳انصاری۱۰۸۸۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴بردباری۱۰۸۸۷۷آستارا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۲۴۰۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵بهادری۱۰۸۸۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۱۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۶پوشی نیا۱۰۸۸۷۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۹۹۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۷جعفری۱۰۸۸۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۸حبیب زاده۱۰۸۸۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۹حسین زاده۱۰۸۸۵۳سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۴۴۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۰حسینی۱۰۸۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۱حق وردی۱۰۸۲۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۲حلیمی۱۰۸۸۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۳خاکزاد۱۰۸۸۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۲۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۴خطیبی۱۰۸۷۷۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۹۸۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۵دهقان۱۰۸۸۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۵۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۶دهقانی۱۰۸۷۷۵اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۸۱۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۷راستی جهرمی۱۰۸۸۴۰جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۶۷۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۸رجبی۱۰۸۸۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۹رحمانیان۱۰۸۸۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۰رضازاده۱۰۸۸۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۳۶۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۱زارع۱۰۸۳۶۱لار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۹۳۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۲زندی پور۱۰۸۸۶۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۵۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۳زنگنه۱۰۸۸۹۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۳۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۴زواری۱۰۸۴۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۰۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۵سقایی۱۰۸۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۶سلامی۱۰۸۸۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۷شیخی۱۰۷۹۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۶۰۱۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۸صابر۱۰۸۸۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۹صادقی زاده۱۰۸۸۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۰صادقی۱۰۸۸۵۱درق۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۶۵۷۹۴۳۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۱صفاوردی۱۰۷۵۰۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۲عباسیان۱۰۸۸۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۳۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۳عبدالهی۱۰۸۸۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۲۷۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۴غلامی۱۰۸۸۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۱۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۵فارسیجانی۱۰۸۸۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۶فراهانی۱۰۸۳۶۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۸۲۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۷فروتن فر۱۰۸۸۹۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۲۵۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۸قانقرمه۱۰۸۸۹۰آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۵۷۵۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۹قلی زاده۱۰۸۸۶۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۲۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۰گلزایی۱۰۸۸۵۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۵۰۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۱محجوبیدهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۵۸۷۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۲محمدعلیزاده۱۰۸۸۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۰۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۳محمدی۱۰۸۵۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۴محمدی۱۰۸۸۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۵مدرسی۱۰۸۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۶مرادی۱۰۸۸۴۵بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۱۴۵۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۷مظلومیسنگر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۷۵۲۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۸موسوی۱۰۸۸۷۸قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۷۶۵۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۹موسوی۱۰۸۸۸۷قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۶۰۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۰مهدی تبار۱۰۸۸۴۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۹۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۱نادران۱۰۸۸۸۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۶۰۰۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۲نجف زاده۱۰۸۸۶۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۱۳۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۳نصیری۱۰۸۸۹۷رزن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۴۸۰۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۴نظامی۱۰۸۸۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۳۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۵همتی۱۰۸۵۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵