دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ تا ۶ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد طرفیحمیدیه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۰۷۸۶۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۷۷۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۷۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴الیانورا امینیانستهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۵۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۵پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۶۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۶پوریا جبال باز یجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۱۳۵۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۷ترنم محققمیامی-سمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۱۴۴۰۳۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۸دریک وندخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۷۸۲۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۹دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۰۰۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۰زهرا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۴۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۱زهرا حاجی شمستهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۲زهرا هدی وندایوانکی۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۷۹۷۳۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۳زهره قمیشیقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۱۲۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۴سارا عابدینیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۸۵۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۵سحر سیماصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۶۱۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۶سمانه رفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۷سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۲۵۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۸سمانه قربانیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۴۴۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱۹شیوا علی نقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۲۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۰صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۲۳۲۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۱عاطفه احسان پوررودسر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۵۳۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۲عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۶۳۹۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۳عرفانه موحدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۵۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۴فاطمه سلیمان یاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۳۶۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۵فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۴۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۶فرزانه اصفهانیورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۴۵۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۷لاهوتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۹۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۸لوییز نیک روشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲۹لیلی عادلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۳۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۰مائده قاسمیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۷۷۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۱مرضیه علاییپرند۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۰۳۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۲مریم امیر یبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۹۶۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۳مریم ساسانینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۳۴۴۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۴مریم ضبیحیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۶۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۵مطهره صباغساری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۹۵۹۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۶میلاد علی یاریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۹۸۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۷نسیم ترکیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۱۳۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۸نیلوفر والیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۲۲۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۹هادی کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۱۰۸۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴۰یزدان زمانیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۱۳۱۰۰۰۸۸۸۳۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷