دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴و۵ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز صادقیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲الهام پور سلیمیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۶۰۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳الهه جوادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۱۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴ایمان صادقتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۳۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵آریاییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۵۳۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶آزاده ناظماصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۶۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۷آمنه شهسواریقروه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۶۶۶۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۸بنفشه خورشیدییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۰۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۹بهشته نیکو گفتارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۰پرستو محمد یملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۰۸۱۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۱پروین خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۲جعفریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۱۲۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۳حسنیزیر آب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۷۳۲۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۴حکیمه جعفریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۲۱۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۵خورشید احمد نژادگتوند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۸۴۶۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۶ریحانه غنداویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۷زلیخا احمدی نژادسرآبله۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۲۳۵۰۶۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۸زهرا افضلیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۶۴۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۹زهرا خضریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۴۵۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۰زهره بابا علیانآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۶۹۳۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۱زینب دستانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۲سحر گل شکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۹۵۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۳سعید درداریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۷۰۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۴سکینه برزگرتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۱۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۵سمانه فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۳۴۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۶سمیه داراباراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۲۳۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۷سمیه غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۸سیما رنجبرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۳۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۲۹سیما کلانترییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۱۴۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۰شیرین گنجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۱غزاله فیضیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۵۶۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۲فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۳فاطمه حاتمیسلماس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۹۲۰۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۴فاطمه یعقوبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۵فرشته کریم زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۳۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۶فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۷۸۳۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۷فهیمه ایرجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۷۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۸کیمیا ناصحی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۹لیلا دهقانی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۰۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۰مبین موهانیشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۹۲۹۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۱محبوبه اسدیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۹۹۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۲محدثه رمضانیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۴۲۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۳مرجان هاشمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۴مرضیه اسدیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۰۸۴۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۵مرضیه حسنیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۸۳۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۶مرضیه شکوهی فرقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۰۵۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۷مریم ثمنهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۳۶۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۸مریم حافظیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۰۱۲۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۴۹مریم حسین علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۰مریم خدابنده لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۱مریم ضیائیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۵۰۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۲مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۵۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۳مریم کرییرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۳۷۸۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۴ملیحه گل نیافریدونشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۹۰۳۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۵مولاییری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۳۷۷۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۶مونا آذرخشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۷مونا علی پورشفت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۵۸۱۴۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۸مهسا مهاجریطبس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۷۴۴۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۵۹میترا اسماعیل بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۰مینا موسی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۴۸۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۱نازنین معبودیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۴۶۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۲نازینین نادریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۵۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۳ناهید گرجیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۱۶۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۴ناهید مهاجرانییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۸۹۲۴۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۵نجاتیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۲۷۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۶نغمه بهرادرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۱۴۷۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۷نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۰۹۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۸وحیده کرمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۱۲۸۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶۹همتا نجف زادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۲۰۰۰۹۸۲۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۶