دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه امیریرابر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۷۳۷۷۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲آمریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳پردیس شجاعیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۸۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۴خدیجه حاجی لارینیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۲۲۹۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۵رعنا فرش بافبهاباد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۰۹۷۸۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۴۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۷زهرا غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۶۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۸سپیده دلاوریدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۱۲۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۹سپیده عباد الههیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۶۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۰سحر فرهادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۶۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۱شقایق آقا گدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۳۶۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۲شهلا اکبریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۵۹۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۳شهلا راهبیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۹۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴عارفه رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۳۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۵علیرضا آزادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۳۶۰۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۶فرزانه منظوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۶۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۷فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۵۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۸لیلا غلام پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۳۸۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۹لیلا ناز پرورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۶۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۰مبینا ترکمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۶۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۱محمد موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۳۷۶۹۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۲مرضیه امیدینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۱۹۱۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۳مرضیه کشت کارسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۴۴۹۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۴معصومیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۶۸۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۵مهدیه مهدی زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۳۹۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۶مهسا افتخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۷۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۷مهسا وصالمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۰۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۸نعیمه مصطفاییخلخال۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۴۲۳۵۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۹هانیه دلیراندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۵۸۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳۰هانیه عدالت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۳۰۰۰۶۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۱