دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ و ۳۱ شهریور

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
ابوالفضل فرامررزیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۲۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
احد الله اخگرفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۹۷۸۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
اسرائیلیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۳۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
اکرم محمدیابهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۲۵۶۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
اکرم مرادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۴۴۹۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
النا یعقوب نژادیانخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۷۳۲۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
الناز مشوقیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۸۱۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
الهام یعقوب نژادیانملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۲۱۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
الهه بزرگیبافق۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۰۰۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
امین فارسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
انیس کرمانشاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۶۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
ایرج سامانیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۹۲۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
آذین حمزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۸۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
آرزو رحیمیورنامخواست۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۱۹۰۸۴۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
آزاده نخعیراور۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۳۷۳۰۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
آیدا قائم پوربناب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۹۲۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پانته آ ازاد مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پروانه رضاییجنت شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۲۰۴۶۵۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۶۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
جلیله قادریسقز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۰۶۳۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
حیزران ناصریلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۴۰۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
دلشادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۲۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
روجا واحدیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۴۰۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
روناک سحر خیزانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۹۶۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
رویا طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۴۷۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
رویا نوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۱۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهرا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۹۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهرا سامیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۴۳۱۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهرا شاهوتیگناباد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۳۴۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهرا قاسم حسینیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۸۵۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهرا کاظمیکلیبر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۴۸۰۰۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهرا محمد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۹۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهره خیاطیداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۲۰۵۲۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهره سلامیسراب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۷۲۰۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زهره غلامعلی نژادکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۳۳۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زینب جلالوندتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۲۰۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زینب ناظریفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۱۹۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
زینب هنرمندخاش۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۷۳۹۰۹۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سجاد نبات یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۹۳۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سحر پژهانساری۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۷۹۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سحر نظرییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۳۵۸۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سعید ابراهیمیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۰۰۷۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سمیرا لطیفینورآباد (لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۶۳۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سهیل ریاحیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۰۲۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
شادی نجفیانملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۸۶۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
صدیقه فضلی زادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۵۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
صفورا لطفی نژادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۱۹۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
طاهره احمدی نژادچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۱۶۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
طاهره رحمتیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۴۵۱۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
طیبه داشاببندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۳۶۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
عارفه آزاد نژادیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۷۰۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
عاطفیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
عزیزیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۴۲۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
علی بهرامی نژادبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۲۵۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
علی رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فاطمه درخشانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۱۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فاطمه سعید پوراسفراین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۲۴۴۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فاطمه غیبیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۸۱۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فاطمه کمالیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۵۳۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فاطمه نویگوئیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۵۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فرزانه نوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۹۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فرشته سعادتشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۵۴۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فروغ موسویهندیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۸۵۸۶۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فریبا علی نسبتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۶۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
قاسم کیاساری۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۵۷۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
کبری شماخینظرآباد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۸۹۳۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
کوروش یزدانیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۷۰۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
گلاره شریعتمداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۲۰۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
گلناز ریاحیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۰۹۷۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
لیلا اصغرانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۵۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
لیلا پرتابیانکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۶۱۴۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مائده محسنیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۵۷۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مجتبی علیزادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۰۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
محمد رضا فلاحبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۵۰۱۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مرضیه اکبریبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۳۵۹۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مریم باریکانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۱۳۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مریم خانعلیآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۲۲۴۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مریم شیرویطبس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۰۹۱۷۱۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مریم فرشیدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۳۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مریم میر ابراهیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۹۲۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مژده قاسمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۷۰۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مسلم فرودیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۹۵۱۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مصطفی امینیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۹۱۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
ملیحه شهیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۹۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
منصوره صالح پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۷۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهدخت رمضانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۰۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهدی عارفیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۲۱۴۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهدی مدحیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۲۰۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهرداد هاشمیونتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهرسا کیمیاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۵۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهرو جواهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۲۰۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهسا شیرین پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۸۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهسا صفتیمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۰۸۱۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهسا عظیمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۳۰۸۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مهناز جمالیملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۵۴۱۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مینا حیدریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۱۸۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مینو قادریپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۶۲۷۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نازنین گوهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۲۰۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
ندا قاضی شعارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۸۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نرجس اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۷۷۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نرگس فضلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۳۳۰۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۹۹۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نرگس نغیبیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۵۶۳۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نسرین نوذریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۴۸۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۰۷۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نوشین غلامرضا پوررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۲۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نونا عیدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۰۶۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
هاجر حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۶۴۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱
هدی اردلانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۷۰۰۱۱۲۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۱