دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسفندیار فیروزیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲آذین غلامیایذه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۳۹۰۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳آیه مظفریرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۷۳۱۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۴بهزاد شیخ عزیزبوکان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۹۳۴۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۵حسن افسردهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۱۰۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۶حسین نگهبانشوش۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۲۶۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۷حلیمه شاهرضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۳۵۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۸زهرا قربان زادهاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۷۵۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۹سپیده اسلام پناهتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۶۱۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۰ستاره احمدیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۸۷۸۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۱سعید مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۲سکینه باقریساری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۴۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۳سمیه موحدیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۱۸۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۴سهیلا خواجه وند زریریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۵۰۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۵شیدا زواریتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۴۱۷۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۶شیوا حیدریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۳۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۷عاطفه جلالوندیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۲۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۸عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۰۷۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۹فاطمه رفیعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۷۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۰فاطمه قربانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۶۳۴۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۱فائزه سالاریمنوجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۸۷۸۰۷۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۲فهیمه ساداتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۴۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۳محبوبه سادات حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۲۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۴محدثه رستهمیمند۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۸۹۵۴۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۵مرسانا رحمانیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۵۶۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۶مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۱۰۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۷مسیحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۰۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۸مصطفی ایثاریبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۷۶۷۳۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۹ملیحه شهیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳۰نرگس غیب پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۷۰۰۰۹۱۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۱