دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل خردمنداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۹۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲اصغر گنج خانلوسجاس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۱۱۸۴۵۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳اعظم رضاییکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۷۵۶۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴افسون ابراهیم زادهماکو۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۰۰۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۵الناز علیزادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۴۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۶الهام شریفیاملش۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۲۳۵۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۷الهه رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۷۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۸امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۲۲۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۹آذر الهییارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۹۳۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۰آزاده سرپرسترودسر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۳۱۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۱باران یاری نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۲بشری طباطبائیآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۸۵۲۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۳پریناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۷۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴توسلی هایری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۵راحله اصغریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۶راحله ایران پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۵۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۷رضا بلورچیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸رضوان مشایخیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۲۵۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۹زهرا اسماعیل زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۱۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۰زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۶۰۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۱زهرا زنگینیابهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۰۷۱۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۲زهره سادات رضویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۸۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۳زهره علی لوری۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۲۵۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۴شادی حسین پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۸۲۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۵شعله موسوی رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۶شقایق کثیریشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۰۳۳۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۷طالقانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۱۱۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۸طباطبائیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۴۲۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۹فاطمه بصیریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۳۴۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۰فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۶۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۱لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۵۹۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۲مریم عیسی زادهفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۷۶۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۳مریم یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۴مژگان احمد جومیمه-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۱۱۲۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۵مصطفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۹۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۶معصومه فرضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۷مهرانا نادری نیااسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۶۳۳۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۸مهسا مجردیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۴۷۱۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۹مهنا رحیمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۵۳۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۰مینا سراجیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۶۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۱ناصریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۳۶۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۲نفیسه گرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۳نیل ایزدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۵۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۴نیلوفر فتاحیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۳۰۳۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۵هنگامه شریعتی مقدمتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۶۲۰۰۰۴۴۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱