دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲اکرم یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳الهه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴الهه ادبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵الهه فکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶انسیه ابراهیمیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۷۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷آذین دیناریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۸۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۸آیدا یزدانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۵۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۹آیسان موسویتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۹۷۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۰بهار منجزیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۵۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۱بیتا تبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۹۳۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۲بیتا غفاریانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۶۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۳پروانه شهبازیاناهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۷۲۹۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۴ترانه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۵حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۷۲۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۶حمیده رفیعیری۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۰۴۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۷رز مرمیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۴۰۸۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۸رقیه پور نجفیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۷۸۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۹رقیه جعفر زادهفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۳۲۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۰روبا نویدشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۴۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۱رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۰۳۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۲زارعارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۰۰۸۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۳زهرا اقبالیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۶۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۴زهرا فتح اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۵زهرا هدی وندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۶سامیه رحیمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۶۷۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۷سحر عباسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۱۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۸سحر کوهزادرویان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۴۶۶۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۹سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۸۱۵۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۰سمانه آذر خوشهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۸۱۸۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۱سمیرا مزروعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۲۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۲سمیه سالاریالوند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۲۲۳۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۳سمیه شربیانینقده۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۶۴۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۴سهیلا عبائیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۱۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۵سید قاسم کیاساری۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۸۳۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۶سیده زهرا میریآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۵۸۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۷شقایق فرضی پورقدس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲۰۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۸شکیبا علیاریشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۰۸۸۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۹شیرین ترک زبانفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۴۳۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۰شیما کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۱صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۸۰۰۸۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۲صبا پاک راهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۳طاهره کلانتریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۳۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۴عباس پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۵علی زینی زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۶۷۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۶غزاله باطنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۶۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۷فاطمه بنا هاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۸فاطمه پناهیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۲۱۵۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴۹فاطمه پیشینیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۳۸۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۰فاطمه رحیمیمنظریه (شهرضا)۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۸۴۱۸۶۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۱فاطمه رفیئیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۲۵۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۲فاطمه سلگیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۸۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۳فاطمه سیل صپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۴فاطمه شعبان نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۷۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۵فاطمه گل شکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۱۱۸۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۶فرزانه باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۵۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۷کثیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۸گیسو سلطانیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۹۵۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۵۹لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۹۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۰لیلا شهسواریقروه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۰۹۱۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۱لیلا فاتحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۴۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۲محدثه زوارگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۰۳۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۳محمد خداوردی فربیجار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۹۶۶۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۴مرتضی شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۳۶۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۵مرجان کوچکیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۹۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۶مرضیه احمدیدهق۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۰۰۵۰۸۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۷مریم کارگرکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۱۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۸مریم کریمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۳۰۸۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۶۹مریم محسنیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۴۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۰معصومه سعیدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۲۸۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۱معصومه هاشمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۳۲۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۲مونا فرهمندمحلات۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۰۹۹۱۷۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۳مهدیه طباطبائیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۷۲۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۴مهرناز رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۳۲۸۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۵مهسا منظریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۱۱۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۶مهنا خسروی زادههمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۴۱۴۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۷میترا اشرفیقره ضیاءالدین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۱۵۶۶۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۸نجمه کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۸۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۹نسترن عبدوسسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۰۵۳۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۸۰نغمه بهرادرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۲۱۷۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۸۱نگین مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۸۲هانیه زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۶۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۸۳هانیه مغیثاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۷۰۰۱۵۷۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱