دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ و ۴ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد طاهری فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲اکرم باغبانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳الهام فلاح نژادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۹۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴الهام نوریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵الهه اکبریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶امیدیانرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۷۴۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷آرزو حیدریآستارا۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۶۴۶۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۸آزاده توانگراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۹آیسان ساعتچیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۵۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۰بقا قاسم زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۴۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۱بهاره کارداناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۷۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۲پروانه احمد پورترکمانچای۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۲۸۸۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۳پریا بازدارکازرون۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۲۴۴۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۴پریسا نجفلوزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۲۲۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۵درسا صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۶دنیا سمواتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۷ریحانه شیروانیبردسیر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۸۶۶۰۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۸زهرا انعامیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۹۲۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۹زهرا حدادیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۰۴۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۰زهرا رشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۱زهره اسدیمیمه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۴۴۶۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۲زهره رئیسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۳سپیده قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۴سحر صدیقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۶۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۵سعیده عهدییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۹۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۶سمیه فتحیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۸۷۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۷سمیه محمودیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۱۱۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۸سمیه نبی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۹سوفیا بهرامیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۶۳۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۰سونیا حمیدیخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۸۸۸۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۱سیده فاطمه حسینیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۷۳۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۲سیمین حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۳سیمین سرمدمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۳۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۴شادی سلامیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۳۵۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۵شیما عباس زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۱۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۶علی قیصر نژادفومن۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۵۹۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۷غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۹۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۸غزل اسدیبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۳۰۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۹فاطمه اسماعیلیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۸۶۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۰فاطمه امیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۱فاطمه رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۲فاطمه زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۳فاطمه سولگیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۴۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۴فاطمه فلاحساری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۹۳۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۵فائزه علائیتفت۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۰۵۹۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۶فرخنده آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۷فرزانه غمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۰۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۸فرشته کرمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۳۳۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۹محبوبه یاسبلاغیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۲۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۰محدثه شهابیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۴۸۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۱محدثه مرتضویمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۸۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۲محمد علی خالو عسکریکازرون۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۰۲۳۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۳محمد میر آفتابهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۵۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۴مرضیه برومندبروجن۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۴۶۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۵مرضیه سیفتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۸۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۶مریم خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۹۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۷مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۸مریم شبانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵۹مریم قنواتیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۵۰۳۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۰مریم مداحسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۱۶۵۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۱مریم میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۹۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۲مسعود آله وردیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۵۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۳مسیح عبدلیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۱۴۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۴معصومه عینیشوش۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۷۵۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۵معصومه قربانیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۹۳۴۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۶منصوره موسویونبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۲۶۲۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۷مهسا صدری زادهنور آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۱۹۸۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۸مهیا نصرتیجلفا۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۳۸۱۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۹مینا افشارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۴۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۰ناهید صادقیملارد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۷۸۶۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۱نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۱۵۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۲نسترن اسراریبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۵۸۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۳نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۵۹۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۴نگار محمد نیامشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۲۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۵نیلوفر صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۶نیلوفر نغویانبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۴۶۹۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۷وجیحه زارعیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۶۲۵۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۸وحیده رسولویشبستر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۱۹۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷۹وحیده فلاحهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۳۰۴۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۸۰هانیه شاهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۸۱هایده ارومیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۱۰۰۱۷۲۶۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۵