دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم شفیعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۴۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲آرزو نور یزدانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۰۸۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳بتول جعفریشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۸۶۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۴پریسا سعادتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۹۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۵پریسا شفیع زادهبهارستان(تهران)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۹۷۱۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۶حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۴۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۷رسول نجار جهرمیسرچشمه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۳۴۲۰۷۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۸رضویجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۷۲۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۹زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۱۸۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۰زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۵۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۱زهرا بنی هاشمیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۳۹۵۴۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۲زهرا جماعتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۳زهرا چاووشیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۲۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۴زهرا حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۵زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۳۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۶زهرا قبدیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۴۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۷زهرا یزدان دوستاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۸سارا پاکدلآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۰۷۸۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۹سعیده ایرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۰سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۰۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۱سمیرا صفریفومن۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۱۹۱۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۲سمیرا مقدمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۸۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۳سمیه باقریفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۸۳۱۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۴سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۲۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۵طاهره حصاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۲۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۶طیبه رستمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۵۵۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۷عاطفه محمدیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۰۰۸۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۸محبوبه آطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۶۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۹مرضیه پاکدلدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۶۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۰مریم ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۱مریم میمندیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۲منیژه علی اصغرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۳مهر انگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۴مهسا صافی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۵۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۵نرگس کریمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۳۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۶نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۷۲۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۷هانیه رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۸یاس باباییسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۶۵۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۹یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۷۴۶۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴