دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ مهر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ جعفری ۵۶۰۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲ روحی ۵۶۰۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳ابراهیم زاده۵۵۹۸۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۱۸۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴ابراهیمی۵۵۹۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵احمدپور یزدی۵۵۹۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶اریان۵۶۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۴۰۱۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷اسدیان۵۶۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸اصغرزاده۵۵۹۸۳کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۲۲۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۹اصلیدرگز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۹۵۷۰۹۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۰اقا ملایی۵۶۰۲۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۵۲۷۰۰۷۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۱باکریآمل۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۰۰۲۰۰۴۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۲بقایی زاده۵۵۸۴۴اردستان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۶۲۵۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۳بیاتی۵۴۹۵۵تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۶۵۰۰۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۴پرتواندازان۵۵۹۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۲۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۵پرهیز۵۶۰۲۲دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۲۰۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۶پسنده منش۵۶۰۵۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۶۰۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۷تقی پور۵۶۰۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۸تقی نیا۵۵۷۸۶نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۵۴۲۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۹جباری۵۵۸۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۶۵۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۰جعفری۴۶۸۰۸سلماس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۳۲۷۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲۱حکیمی۵۵۹۷۲ری۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۵۴۰۰۱۸۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۲خادم پور۵۶۰۴۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۲۰۵۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۳خجسته روز۵۶۰۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۹۷۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۴خسروی۵۶۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۵خوئی۵۶۰۱۶ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۸۶۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۶خوئی۵۶۰۸۳ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۸۵۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۷دارایی۵۵۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲۸دعاگو۵۶۰۲۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۶۱۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۹دهقانی۵۶۰۸۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۴۰۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۰دوکوهکی۵۶۰۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۴۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۱ذاکری۵۶۰۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۲رایان۵۵۹۹۰ایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۷۱۲۰۳۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۳رستمی۵۵۶۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۳۴رفیعی کشتلی۵۵۷۳۹کمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۱۸۵۲۳۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۳۵رمضان زاده۵۵۸۳۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۴۲۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۶روشن شاه۵۶۰۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۷۴۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۷رئیسی۵۵۸۵۵ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۹۷۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۸زارع۵۶۰۹۸ارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۰۸۵۷۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳۹سامانی۵۶۰۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۳۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۰سرابی۵۵۸۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۱شاکریان۵۵۹۸۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۳۰۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۲شهسواری۵۶۰۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۳شوشتری۵۵۹۶۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۰۹۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۴شیخ لاری۵۵۹۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۵شیراوژن۵۵۹۷۳قم۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۴۲۰۰۰۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۶شیرپور۵۵۸۹۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۳۲۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۷صداقت خواه۵۵۹۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۲۱۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۴۸صدیقی۵۵۷۵۳پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۷۵۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۴۹صفی خانی۵۶۰۲۸آباده۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۲۸۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۰ظاووسیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۶۳۵۰۰۷۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۱عاشوری۵۶۰۶۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۱۹۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۲عباسی۵۵۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۳علوی۵۶۰۰۷قم۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۸۳۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۴علیزاده۵۶۰۴۶ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۸۴۵۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۵عماری۵۶۰۳۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۷۳۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۶غزنوی۵۶۰۳۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۰۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۷فلاحی مطلقمراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۸۵۰۰۰۵۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۸قرابی۵۵۹۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۶۴۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۹قنبری۵۵۹۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۷۴۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۰قنبری۵۵۹۸۶کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۹۵۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۱کامیابی۵۵۹۸۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۷۲۵۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۲کاویانپور۵۶۰۱۴نور۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۳۹۵۰۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۳کثیری۵۶۱۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۴کرمی۵۵۹۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۵کریمیلردگان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۱۹۶۰۰۸۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۶۶کریمی۵۶۰۸۲بندر گز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۷۵۵۰۴۸۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۷کشاورز۵۶۰۵۹لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۹۴۷۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶۸لواسانی۵۵۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۶۹لواسانی۵۵۵۲۱حسن آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۷۰۰۷۲۱۱۲۷۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۷۰مجیدی۵۵۹۷۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۶۳۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۱محمدی۵۵۹۶۰بردسکن۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۸۶۲۰۹۶۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۲مرادابادی۵۶۰۰۲کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۷۳۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۳مرادی۵۶۰۳۶هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۰۵۱۷۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۴مردانی۵۶۰۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۵مسلمی۵۶۰۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۰۷۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۶مسیبی۵۵۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۱۱۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۷مشیری۵۵۹۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۵۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۸ملا حسینی۵۵۹۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۴۷۸۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۷۹مهسا۵۶۰۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۳۱۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۰موسوی۵۶۰۴۲قم۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۱۲۰۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۱نصیری۵۶۰۸۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۹۴۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۲نگهبان۵۶۰۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۲۱۹۷۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۳نورافشار۵۶۰۵۳سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۲۲۱۱۲۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۴نوروزی۵۶۰۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۹۵۲۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۵وثوق۵۶۰۰۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۷۵۹۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۶یزدی۵۵۹۹۱قم۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۰۳۳۲۵۰۰۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۷یعقوبی زاده۵۶۰۳۷رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۲۱۹۰۱۱۸۵۱۰۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳