دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا شاهانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۸۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۷۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳الهام حسینی زادهمیبد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۹۱۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۴حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۸۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۵حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۳۱۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۶راجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۷راحله حیدریقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۲۸۴۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۸زهرا سوریتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۰۹۸۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۹زهرا معاذالهییکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۷۰۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۰سارا عابدینیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۴۹۴۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۱سپیده سبز علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۸۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۲ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۱۳۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۳سمانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۸۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۴سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۵سمیه زرین پیامتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۶سمیه نقدزادهملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۰۹۸۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۷علی صدرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۴۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۸علی مردان فتوتیکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۳۶۳۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۹فاطمه اعظمتفت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۸۳۷۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۰فاطمه پور قلیقیامدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۹۱۰۱۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۱فاطمه دریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۲فاطمه زارعشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۱۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۳فرشته درخشانازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۲۲۹۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۴محبوبه رضاییبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۶۸۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۵محمد طهماسبیبلداجی۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۲۹۳۸۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۶محمد موذنگالیکش۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۴۶۶۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۷مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۵۷۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۸مریم موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۹مژده حسنیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۶۹۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۰مسلم فرودیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۰۰۱۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۱مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۵۵۴۶۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۲نرگس سبزیانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۶۱۷۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۳نسرین مهر آساسلماس۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۴۸۸۳۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۴نگار حاجی باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۵یاسمین حسین پورشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۲۴۰۰۰۷۳۶۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱