دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اشکان امینیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۲۵۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲اکرم حیدر نیااندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۰۵۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳الناز آذر گونتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴الهام صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۶۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵الهام عباسیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۵۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶انسیه امامیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۵۰۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷برزا مرادیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۸۵۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸پریسا رحمانیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۳۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۹پوران زاهدی نیاجهرم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۵۵۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۰جلال دستارانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۹۵۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۱حمیده نعمتیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۴۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۲رضا پودینهزابل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۸۰۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۳۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴ریحانه رحمتی مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۵زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۸۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۶زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۷۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۷زهرا غلامیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۲۸۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۸زهرا نور الدینیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۸۱۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۹زینب سادات قریشیتفت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۰۵۴۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۰سعیده حسنیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۱۸۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۱سمیرا رحیمیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۱۴۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۲سمیرا فدائیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۰۳۹۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۳سمیه همتیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۶۲۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۴سیده آمنه رشیدیماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۵۶۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۵شادی پیمودهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۶شاهده شهرزادشلمان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۶۰۳۴۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۷شایلی صفامشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۲۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۸شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۱۴۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۹شقایق هاشم زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۸۹۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۰شهرزاد بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۴۵۱۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۱شهین خسرویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۱۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۲شهین فلاحیمریوان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۹۳۴۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۳شیما ساسانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۱۴۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۴طاهره اعتصامیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۹۳۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۵عاطفه پیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۶عاطفه درخشانیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۴۰۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۷عاطفه شاد بوستانکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۳۳۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۸عظیمه شاهدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۷۰۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۹علیرضا شاکرینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۴۰۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۰غزاله چیزری فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۱فاطمه قدیریرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۷۱۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۲فرانک امینیدیواندره۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۰۱۸۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۳فردوسیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۷۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۴فرزانه آریناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۰۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۵فرنیا یوسفیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۳۶۶۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۶لیلا بهرهیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۱۴۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۷محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۸محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۹مرجان نجفیهیچرود۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۴۷۶۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۰مرضیه حسنیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۳۶۳۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۱مریم جبار زرعاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۵۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۲مریم جودیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۶۶۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۳مریم عزیزیشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۹۵۸۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۴مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۵مژده روحانیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۶مسلم آهنگراسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۶۰۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۷معصومه قاسمیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۱۷۹۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۸معصومه نوعیگرمی۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۰۵۶۳۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۹منصوره شاه محمدیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۳۲۵۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۰مهری عباس زادههشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۷۹۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۱میرم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۸۲۳۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۲مینا عباسیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۹۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۳نجمه مفیدیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۰۹۳۲۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۴نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۲۸۳۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۵نیلوفر طباطبائیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۶نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۴۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶۷یگانه معینیدولت آباد برخوار۸۹۲۵۹۰۲۲۷۶۰۰۱۲۴۶۶۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۳۰