دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل کاظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲اتحادیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳الناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۱۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۴الهه قرصیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۵آزیتا علیخانیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۹۳۱۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۶بهار صدرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۷بهناز اعتمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۸رویا نیک نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۳۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۹زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۷۶۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۰سفورا کشاورزاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۶۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۱سکینه بادروجدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۸۰۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۲سمانه شورچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۳سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۹۵۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۴سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۵شراره مستعجراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۹۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۶شهرا عظیمیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۵۲۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۷علی اکبر نوری پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۹۴۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۸علیرضا امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۸۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۹فهیمه ایرجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۷۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۰مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۰۳۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۱محجوبه حاجی تبارفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۸۹۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۲محمد اجدادیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۶۱۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۳محمد قنبر پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۳۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۴مرضیه هزارهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۶۷۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۵مریم نبی پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۰۷۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۶معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۷منصوره مهر محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۸مهدیه عین اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۹مهسا حسنیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۱۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۰مهناز شفیعیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۶۰۳۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۱میترا اشرفیقره ضیاءالدین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۲۹۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۲نازنین خدایوندیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۴۰۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۳نگار اسماعیل زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۸۲۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۴هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۶۰۰۰۷۵۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰