دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۲۴۳۱۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۴۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲احمدپور۱۲۴۲۳۷رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۸۸۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳اخوان۱۲۳۹۳۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۰۰۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴استوان۱۲۴۳۰۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۰۱۴۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵اسفندیاری۱۲۴۲۵۰یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۵۴۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۶افخمی۱۲۴۳۲۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۳۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۷ایمانزاده۱۲۴۲۳۰تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۰۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۸بابایی۱۲۴۲۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۰۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۹بخشنده۱۲۴۱۶۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۳۱۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۰برزگری۱۲۴۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۶۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۱پارسیا۱۲۴۲۳۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۱۵۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۲پیرایش۱۲۴۲۳۲فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۳۹۸۶۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۳پیرحیاتی۱۲۴۲۴۱ملایر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۵۵۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۴تبعه امامیه۱۲۴۲۶۹پیربکران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۷۹۶۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۵تورگلی۱۲۴۲۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۶جوکار۱۲۳۱۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۴۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۷چاوشیان۱۲۴۲۴۳یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۷۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۸حق روش۱۲۴۲۴۴قزوین۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۳۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۹حقانی۱۲۴۲۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۰حمزه ئی۱۲۴۲۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۱حیدری۱۲۴۱۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۶۱۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۲خاکی۱۲۴۲۸۹بانه۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۶۱۰۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۳خواجه پور۱۲۴۲۳۹نور۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۴۹۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۴دامنی۱۲۴۲۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۳۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۵ذوالفقاری۱۲۴۳۱۲سمنان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۲۳۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۶رجبی۱۲۴۲۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۳۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۷رحیمیان۱۲۴۲۲۱رامسر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۸۹۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۸رسولوی۱۲۴۳۱۰شبستر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۸۸۹۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۹زینالی۱۲۴۲۶۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۱۴۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۰سلطانی۱۲۴۲۵۱برازجان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۸۹۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۱شبیبی۱۲۴۲۵۳سوسنگرد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۷۳۵۰۶۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۲شمسی کیا۱۲۴۲۷۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۱۲۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۳صالحی۱۲۴۳۰۴بم۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۷۹۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۴عارفی۱۲۴۳۲۷پرند۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۳۱۴۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۵علیزاده۱۲۴۳۲۱تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۷۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۶غریبی۱۲۴۳۱۵ری۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۹۱۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۷غفاری۱۲۴۳۱۷لشت نشاء۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۵۲۸۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۸فتاحی۱۲۴۲۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۲۳۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳۹فرزانه۱۲۴۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۰فقیرنواز۱۲۴۲۲۷رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۳۷۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۱قاسمیان۱۲۴۳۲۴بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۶۰۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۲قانعی۱۲۴۲۶۴یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۶۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۳کرد۱۲۳۸۸۸جم۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۹۶۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۴کنشلو۱۲۴۳۱۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۲۱۱۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۵گل واجویی۱۲۴۲۷۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۱۳۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۶محبی۱۲۴۲۷۰زنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۲۵۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۷محرمی۱۲۴۲۵۶تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۱۰۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۸محمدی قدیم۱۲۴۲۵۷تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۲۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴۹محمدی۱۲۴۲۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۴۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۰مرزبان۱۲۴۲۴۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۲۳۱۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۱مقصودی۱۲۴۳۲۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۱۵۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۲ملک پور۱۲۴۲۵۵میانه۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۰۳۳۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۳مولانی۱۲۴۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۳۸۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۴مهور۱۲۴۲۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۵نصیری۱۲۴۲۶۶مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۶۹۹۳۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۶نیک سرشت۱۰۹۵۹۹تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۴۸۷۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۷ورشوکار۱۲۴۲۶۱تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۷۵۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۸وقاری نیا۱۲۴۲۲۸تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۵۹۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵۹هادیان۱۲۴۲۳۴سیاهکل۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۹۵۱۸۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۶۰همراهی۱۲۴۲۶۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۲۰۳۰۰۱۰۸۹۰۳۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۲/۰۱/۳۰