دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسکندریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲الهام ابوالفضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴الهه حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۶۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۵الهه عبد الله پورخرم آباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۱۷۶۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۶حسین محمد یار یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۷راحیل رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۸رضا اسماعیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۱۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۹رقیه باقر مهریانارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۴۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۰ریحانه رهایی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۱زر شاه کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۲زهرا اسماعیلیدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۵۸۰۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۳زهرا بیاتیکبودرآهنگ۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۸۰۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۴زهرا چابکتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۶۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۵زهرا سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۳۳۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۶زهرا هاشمیانشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۴۴۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۷زیبا فکور یمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۰۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۸ساناز اخواصتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۱۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۹ستاره مطیعی فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۰سحر ذکاییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۲۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۱سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۹۴۱۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۲سیما زندازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۵۱۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۳سیما محسن زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۷۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۴شاهین گلدوستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۵علی گلیاریگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۰۱۰۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۶فاطمه پورخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۵۴۶۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۷فاطمه دولتیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۱۲۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۸فاطمه زبردستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۹فرزانه احمد نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۰۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۰فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۶۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۱فریبا آئینه وندکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۰۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۲کوثر بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۳۸۳۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۳کیمیا رعدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۵۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۴گلناز ریاحیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۷۳۴۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۵مارال آزاد پورلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۹۹۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۶مریم بیرانوندخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۴۳۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۷مونا شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۸مهدی فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۹نازنین سالارییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۸۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۰ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۱نسرین غضنویدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۶۹۰۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۲نشمیل خادمسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۲۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۳نیلوفر بلوریانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۷۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۴هانیه قاسمیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۲۶۹۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹