دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اباذری۱۱۱۹۵۲شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۲۸۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲اتحادی۱۱۱۸۰۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۴۲۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳احمدی نیا۱۱۱۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۴۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴اردکانی۱۱۱۹۱۴شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۰۹۴۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵ارشادی۱۱۱۸۷۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۷۸۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۶اسماعیلی۱۱۱۹۷۷جم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۷۹۸۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۷اصفهانی۱۱۱۹۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۸امامی۱۱۱۹۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۹بختیاری۱۱۱۹۷۹پردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۵۹۱۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۰بزرگی۱۱۱۹۷۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۷۷۰۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۱بهمنش۱۱۱۸۷۱نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۱۰۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۲پهلوانی۱۱۱۹۶۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۸۵۹۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۳ترابی۱۱۱۹۸۲سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۹۲۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۴توحیدی۱۱۱۹۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۸۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۵جمالی۱۱۱۹۷۰اهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۹۶۱۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۶چاکی۱۱۱۴۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۷۱۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۷چراغی۱۱۱۹۶۰لالی۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۲۲۳۶۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۸حاتمی۱۱۱۹۴۹ایذه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۴۲۷۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۹حسن زاده مقدم۱۱۱۹۶۶شیروان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۸۷۴۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۰حسینی۱۱۱۹۵۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۷۳۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۱حسینی۱۱۱۹۶۲ملایر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۶۸۴۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۲حیدری۱۱۱۸۶۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۲۱۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۳حیدری۱۱۱۸۶۹اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۵۲۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۴خسروی۱۱۱۹۷۴رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۴۲۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۵ذوالنوری۱۱۱۹۵۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۷۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۶رحمانیان۱۱۱۶۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۷رفیعی۱۱۱۸۶۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۹۴۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۸رئیسی۱۱۱۹۷۵جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۳۳۰۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۲۹زیبایی۱۱۱۹۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۳۲۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۰سهرابی۱۱۱۹۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۷۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۱شب خوان۱۱۱۹۶۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۰۴۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۲شعبانی۱۱۱۸۷۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۸۴۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۳صادقیان۱۱۱۹۰۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۵۹۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۴صفری۱۱۱۹۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۱۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۵طلایی۱۱۱۸۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۶طلوع نیا۱۱۱۹۸۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۵۹۳۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۷فیروزه چی۱۱۱۹۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۳۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۸قاسمی۱۱۱۹۰۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۶۶۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۳۹قاسمی۱۱۱۹۹۰دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۵۰۵۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۰قبادخانی۱۱۱۹۱۸حاجی آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۰۱۰۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۱قطب الدینی۱۱۱۹۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۲۱۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۲کارشکی۱۱۱۹۸۹گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۷۱۵۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۳کامرانی۱۱۱۴۰۶سلماس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۱۵۴۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۴کرمی۱۱۱۹۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۹۷۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۵گودرزی۱۱۹۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۶محبوبی۱۱۱۹۹۱دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۶۷۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۷محمدی مهر۱۱۱۹۰۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۰۸۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۸محمدی۱۱۱۹۶۸کیش۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۱۶۴۷۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۴۹محمودیان۱۱۱۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۸۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۰مختارپور۱۱۱۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۱مصطفوی۱۱۱۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۹۲۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۲وطن خواه۱۱۱۸۷۸فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۸۱۲۷۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۵۳یوسفی۱۱۱۸۷۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۵۰۰۸۹۳۸۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۹