دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ اسفند تا ۵ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد خدمتگذارکیاشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۴۲۵۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲اکبر زارعیدره شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۳۸۶۹۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳الناز کیانیقدس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۲۸۱۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۴الهام وفاییزنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۳۲۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۵امیر پورقاسمبابل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۸۹۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۶آرزو سلیمانیاهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۵۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۷بهاره شیرازیزاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۶۲۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۸پریا ابوالحسنیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۲۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۹پریسا عبدالملکیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۳۹۷۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۰حسینعلی مهرآورانتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۱خاتون مجاهدیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۰۳۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۲رویا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۱۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۳زهرا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۴زهرا لطیفیپردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۳۴۶۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۵زهره زمانیصالح شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۴۴۲۶۳۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۶سروه نادریمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۷۷۶۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۷سما بیاتزنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۲۱۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۸سمیرا پورحسنفریمان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۱۳۹۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۹سمیرا خلخالیخوی۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۷۹۸۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۰سمیرا عبدلیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۱سمیه کرامتیخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۲۸۶۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۲سوفیا بهرامیکاشان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۱۶۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۳شیدا صادقیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۳۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۴علی محمودیاردکان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۰۱۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۵فاطمه ایزدهنوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۹۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۶فهیمه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۱۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۷لیدا خوشه چینرشت۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۵۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۸مجتبی سلیمانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۹۹۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۲۹محمد میرنیکشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۵۷۳۴۰۹۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۰مرتضی رمضانپورساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۹۱۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۱مریم ترابی مرندتبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۶۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۲مریم شیردلاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۳۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۳معصومه ملکیانازنا۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۰۹۸۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۴مهرنوش ناهیداصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۸۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۵مهری کاشی پزانقم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۴۴۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۶مهسا بستانغرق آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۸۱۵۰۳۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۷مهشید باب الهیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۶۶۴۹۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۸مینا فاتحکهنوج۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۴۵۶۹۰۷۸۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۹نگار عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۴۰هاجر طغیانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۰۶۰۰۰۷۰۱۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۶