دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسلامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۲۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲الهام اخلاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳الهام باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۴الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۸۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۵الهه محمودیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۰۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۶بهار آمری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۷پریا پور غلاماصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۶۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۸خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۹داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴۹۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۰راستی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۴۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۱رمینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۶۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۲زهرا آذر بهرامبناب۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۱۹۸۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۳زهرا زند پورقم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۲۶۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۴زهرا شایسته رادشوش۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۹۹۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۵سارا افخمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۶۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۶سپیده خنجرینائین۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۵۱۰۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۷سمیرا گرزیقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۴۴۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۸سمیه امامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۹سمیه لطف علیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۰۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۰سیمین فدائیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۰۴۶۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۱سیواووشینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۷۰۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۲شراره حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۳شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۳۳۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۴علی محمدیری۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۳۷۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۵فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۶فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۸۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۷فریماه صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۸لیلا دهقانی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۵۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۲۹مریم عبقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۰مصطفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۵۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۱معصومه عنایتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۲ملیحه فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۹۴۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۳مهسا جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۸۸۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۴مهیا طاهریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۳۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۵مینا حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۵۷۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۶نسترین حسینیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۳۷۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۷ویدا احمدیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۱۷۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۸ویدا جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۴۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۳۹هانیه الههیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۴۵۰۰۱۲۲۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۲۹