دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ و ۲۷ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۱۰۲۹۰۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۳۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲اتشی۱۰۲۸۹۶چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۲۰۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳اسفندیار۱۰۲۸۶۱فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۰۴۰۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴اسماعیلی۱۰۲۶۱۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۴۴۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵اسماعیلی۱۰۲۶۸۴جم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۷۶۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶اعلایی۱۰۲۵۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷اکبر۱۰۲۸۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸اهنگری۱۰۲۷۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹اهنگری۱۰۲۸۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰ایرانی پور۱۰۲۵۹۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۷۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۱ایروانی۱۰۲۶۸۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۵۷۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۲ایمانی۱۰۲۷۲۳شبستر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۰۴۷۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۳بخشیسپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۶۱۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۴بهرامی۱۰۲۵۹۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۳۶۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۵بیگدلو۱۰۲۹۰۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۰۹۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۶بیگی۱۰۲۵۹۹ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۶۳۵۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۷تاباق۱۰۲۷۲۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۶۴۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۸تمیز۱۰۲۹۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۹جابری۱۰۲۹۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۰جان نثاری۱۰۲۷۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۹۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۱جزایری۱۰۲۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۲جلالی نسب۱۰۲۵۸۳سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۴۷۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۳حسنی۱۰۲۶۱۶رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۲۶۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۴حیدری۱۰۲۵۹۸شوش۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۲۵۰۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۵حیدری۱۰۲۹۱۲کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۱۴۷۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۶خاجی۱۰۲۷۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۷خادم۱۰۲۸۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۸خسرویان۱۰۲۷۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۲۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۲۹خضری۱۰۲۹۱۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۰۶۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۰خطیبی۱۰۲۸۱۶نور۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۸۰۰۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۱خلیلی۱۰۲۷۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۸۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۲خمیرانی۱۰۲۷۴۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۲۴۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۳خواجوی۱۰۲۷۲۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۹۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۴خواجوئی۱۰۲۵۹۴جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۳۷۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۵دادخواه۱۰۱۷۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۷۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۶داودیان۱۰۲۶۸۱هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۶۷۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۷دولتی۱۰۲۵۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۵۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۸رازانی۱۰۲۸۰۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۳۸۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳۹رستمی۱۰۰۱۱۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۱۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۰رسول۱۰۲۸۱۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۵۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۱رهبری۱۰۲۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۶۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۲زارع زاده۱۰۲۶۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۳زینل زاده۱۰۲۶۲۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۱۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۴ساسان پور۱۰۲۶۹۱هرسین۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۱۵۵۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۵ساسان پور۱۰۲۸۰۶هرسین۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۹۰۷۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۶سرابی۱۰۲۸۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۱۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۷سراج۱۰۲۶۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۸سنجابی۱۰۲۶۱۳رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۵۷۷۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۴۹شامیزاده۱۰۲۶۱۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۲۳۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۰شریفی۱۰۲۸۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۶۸۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۱شیخ الاسلامی۱۰۲۶۸۹بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۰۱۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۲شیروانی۱۰۲۵۸۴بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۴۵۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۳صاحبی۱۰۲۸۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۴صادقی۱۰۲۸۸۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۰۷۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۵صفائی۱۰۲۶۱۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۸۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۶صفری۱۰۲۵۸۵نوشین۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۶۸۰۵۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۷صمدپور۱۰۲۶۲۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۸۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۸طاهرخانی۱۰۲۸۹۹تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۴۹۵۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۵۹طهماسبی۱۰۲۵۸۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۸۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۰عباس نژاد۱۰۲۷۳۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۳۵۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۱عباسی۱۰۲۸۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۲عبدی۱۰۲۷۵۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۷۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۳عسکری۱۰۲۹۰۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۱۶۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۴عسگری۱۰۲۵۹۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۲۱۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۵عسگری۱۰۲۶۸۲ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۳۲۵۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۶علی خواه۱۰۲۷۳۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۶۶۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۷علیرحیمی۱۰۲۶۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۸علیزاده۱۰۲۸۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۶۹فاخرنسب۱۰۲۷۴۷زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۱۴۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۰فاطمیان۱۰۲۶۰۳سردشت-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۸۵۰۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۱فتاح زاده۱۰۲۸۶۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۱۹۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۲فدائی۱۰۲۶۰۱بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۹۸۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۳فردپور۱۰۲۸۰۲کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۵۱۵۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۴فرهادی۱۰۲۵۸۹پردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۴۷۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۵فریدونی۱۰۲۶۷۹لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۰۹۹۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۶قاسمی۱۰۲۷۴۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۵۸۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۷قاسمی۱۰۲۹۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۴۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۸قدمی۱۰۲۹۰۹شازند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۱۷۲۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۷۹قلیخانی۱۰۲۶۸۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۵۵۲۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۰قنبریان۱۰۲۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۱کرمی۱۰۲۶۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۲کریمخانی۱۰۲۹۱۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۰۵۲۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۳کشمیری۱۰۲۶۰۲گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۸۶۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۴کشوری۱۰۲۸۸۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۷۳۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۵کمالی۱۰۲۶۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۶کیاماری۱۰۲۸۰۹دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۶۲۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۷گائینی۱۰۲۶۰۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۶۸۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۸گلزاری۱۰۲۷۸۴ری۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۹۴۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۸۹گودرزیان۱۰۲۷۲۹شیرگاه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۷۵۵۲۴۷۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۰لجرانپور۱۰۲۸۸۹گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۵۷۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۱لقایی زاده۱۰۲۵۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۵۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۲متین زاده۱۰۲۷۲۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۸۱۳۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۳مجیدی۱۰۲۷۴۵ری۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۷۰۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۴محمدی فر۱۰۲۶۱۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۴۸۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۵محمدی فرد۱۰۲۸۱۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۹۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۶مرادی۱۰۲۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۷مظفری۹۴۵۶۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۳۵۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۸مقدسی۱۰۲۷۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۹۹مقدم۱۰۲۶۷۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۲۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۰موسوی۱۰۲۷۲۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۰۴۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۱مهاجری۱۰۲۷۷۷شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۷۹۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۲مهدوی نزاد۱۰۲۶۰۹نقاب۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۲۵۵۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۳نظری۱۰۲۹۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۱۴۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۴نعمتی۱۰۲۶۰۷میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۵۱۸۰۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۵نوچمنی۱۰۲۸۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۲۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۶نور۱۰۲۶۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۷نوروزی۱۰۲۶۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۰۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۸وثوق۱۰۲۶۷۶دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۹۹۰۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۰۹یاری۱۰۲۹۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۳۵۰۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۱۰یزدانی۱۰۲۷۳۲دیزیچه۲۰۱۲۸۰۱۲۱۴۰۰۴۶۱۱۰۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۸