دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوت۹۱۳۸۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۲۹۷۰۰۸۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲اذرسا۹۱۳۳۵بستک۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۸۱۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳اردشیری۹۰۲۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۰۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴استوی۹۱۴۶۳دهلران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۴۱۲۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵اسحق زاده۹۱۳۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۴۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶اقاجری۹۱۴۵۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۶۲۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷ال طه۹۱۳۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۹۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸الماسی۹۱۰۳۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۷۸۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۹انصاری۹۱۳۸۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۳۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۰انصاری۹۱۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۰۸۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۱باباجانی۹۱۵۷۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۲۴۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۲باستانی نژاد۹۱۵۱۳آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۳۲۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۳بحق۹۱۵۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۴بزرگ چمی۹۱۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۵بشارتی۹۰۸۵۴پره سر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۲۵۵۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۶بهاری۹۱۵۸۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۶۶۱۰۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۷پناهی۹۱۳۱۳شوش۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۳۱۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۸جان نثاری۹۱۵۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۵۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۹جعفریان۹۱۴۱۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۹۷۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۰چرمی۹۱۵۶۶مرند۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۴۴۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۱چگنی۹۱۵۴۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۵۶۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۲حسن زاده۹۱۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۳حسنی۸۹۱۴۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۱۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۴حسنی۹۱۳۹۷زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۰۵۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۵حسینی۹۱۴۰۳نور۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۸۴۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۶خانجانی۹۱۳۶۸ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۷۳۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۷خلاق دوست۹۱۳۳۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۰۲۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۸داداشی۹۱۳۷۱بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۹۲۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۹داورپناه۹۱۵۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۰درخشنده۹۱۴۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۶۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۱دلگشایی۹۱۴۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۲دلیلی۹۱۳۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۳دمان۹۱۴۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۴دهقان نیک۹۱۵۸۰نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۱۳۵۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۵رستمیهرسین۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۸۵۰۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۶رسول زاده۹۱۳۷۴قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۱۹۷۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۷رضایی۹۱۳۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۸زراعتی۹۱۵۱۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۶۴۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳۹زهره زادگانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۰ساریخانی۹۱۳۶۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۵۲۰۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۱سروی نیا۹۱۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۲سلیم پور۹۱۴۰۱دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۷۵۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۳شادروان۹۱۴۷۰کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۵۲۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۴شادکام۹۱۴۶۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۳۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۵شفاعتیان۹۱۴۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۱۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۶شیرزادی۹۱۳۶۹قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۲۳۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۷صادقی۹۱۳۶۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۰۹۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۸صادقی۹۱۴۱۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۲۰۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۹صدری۹۱۳۸۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۵۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۰صدیقی۹۱۵۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۹۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۱صفری۹۱۵۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۲طلائی۹۱۴۷۲نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۸۷۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۳عابدینی۹۱۵۷۸پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۱۱۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۴عباسی فر۹۱۵۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۵عباسی۹۱۴۵۳بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۶۱۷۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۶عباسی۹۱۴۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۶۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۷عسکری۹۱۳۹۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۹۹۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۸عظیمی۹۱۴۶۹هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۷۰۵۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۹علی اکبریبیجار۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۳۰۵۰۶۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۰غفوری۹۰۷۴۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۶۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۱غیایی۹۱۴۰۰ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۶۴۹۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۲فتحی۹۱۴۰۵آبیک۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۶۸۵۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۳فرج خواه۹۱۳۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۴فصیح۹۱۴۵۵زاویه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۱۴۷۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۵فیروزیان۹۱۳۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۶قادری۹۱۳۸۰صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۶۳۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۷قدیری۷۳۴۳۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۴۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۸قربانی۸۹۹۲۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۳۶۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۹قلیخانی۹۱۳۷۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۲۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۰ماهیانه۹۱۴۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۷۸۳۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۱مبارکی۹۱۵۲۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۴۵۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۲محمدیان۹۱۳۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۳۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۳محمودی۹۱۳۸۶ارطه۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۶۲۸۰۴۷۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۴مرادی۹۱۳۷۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۲۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۵مرادی۹۱۴۰۴ازنا۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۶۹۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۶ملکی۹۱۵۴۴قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۰۰۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۷منعمی۹۱۳۷۹داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۹۷۴۷۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۸موسویان۹۱۴۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷۹مهرابلو۹۱۵۰۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۱۸۶۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۰میرزایی۹۱۴۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۰۷۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۱نجفی۹۰۷۱۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۸۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۲نظری۹۱۴۲۰زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۶۳۸۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۳نگارندهرشت۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۷۹۳۷۰۰۰۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۴نوری۹۱۵۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۵نیازی۹۱۳۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۴۹۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۶هاشمی۹۱۳۷۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۵۳۷۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۷هدایتی۹۱۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۵۲۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸۸یونسی۹۱۳۶۴سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۵۸۰۰۴۸۱۹۰۰۰۶۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۲۷