دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم ابراهیمیسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۸۱۴۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲اعظم امیریخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۳۲۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳امیر رضا نیکخواهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۳۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴امیر طاها اسدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۲۲۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵بدراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۵۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۶بهاره تمدنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۷بهاره حسنقلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۸بهناز ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۹حانیه میرزاییپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۳۶۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۰حدیثه عباسیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۰۱۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۱حمیده مسلمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۲رعنا فرش بافتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۵۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۳زینب توکلیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۱۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۴سارا داوودیعلامرودشت۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۲۵۶۷۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۵سارا رحیمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۶ساره مشتاقرودسر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۷۹۳۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۷سفورا پور اشرفدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۰۵۶۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۸سقرا باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۹سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۰سودابه آراستهاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۴۶۲۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۱سوده فرشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۲صابر عابدیبستان آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۷۲۰۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۳صحرا دیار مندرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۴۷۳۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۴عاطفه رنجبرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۵عالیه محمودیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۴۹۵۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۶عبدالحسین خطیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۷عطیفه دارابینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۸۷۳۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۸فاطمه فرجیباروق۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۲۶۱۵۹۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۹فرشته مومن نیابندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۱۲۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۰فریبا بیاتیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۶۲۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۱فهیمه طاهریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۰۴۹۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۲کاظمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۵۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۳کبرا قشقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۴گلستانه میردامادینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۷۶۳۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۵لیلا برغییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۹۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۶لیلا سرقینیزادتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۶۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۷لیلا عبدینکا۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۱۳۲۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۸محبوب قنبریکلاچای۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۶۹۳۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳۹محمد حسین حسنیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۲۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۰مرجان آزاد بختکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۹۰۳۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۱مرجان هاشمیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۹۳۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۲مرضیه سلیمیری۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۵۳۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۳مریم اسفندیاریفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۰۲۵۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۴مریم صنعت کارکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۸۱۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۵مسعود امیریانرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۴۷۵۶۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۶معصومه دانش پژوهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۴۸۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۷معصومه رجبلیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۴۸۱۰۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۸ملیحه حبابیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۵۸۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۹ملینا بنابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵۰مهرانگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵۱نرگس خسرو نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۶۴۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵۲نرگس صالحیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۴۵۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵۳نسترن شکوهییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۷۴۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵۴نسیم عابدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۸۰۰۰۹۰۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۷