دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ و ۲۶ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابطحی۶۴۲۵۰اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۶۷۵۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲اجودانی۶۴۲۲۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۲۹۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳ارامی۶۴۲۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۴۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴اردشیر۶۹۴۲۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵ازادنیا۶۴۳۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶اسدی۶۴۲۱۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۷۰۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷اعرافی۶۴۳۵۱رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۵۸۷۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸افشار۶۴۲۲۴پارسیان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۳۴۰۷۹۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹اقاسی۶۴۳۵۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۵۱۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۰امیدپناه۶۴۲۹۵ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۵۸۰۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۱انصاری۶۴۲۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۲باباخانی۶۴۲۲۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۰۶۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۳بابوسن۶۴۳۰۴بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۱۸۲۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۴بحرینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۵برزگر۶۴۲۶۱اسکو۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۷۱۵۰۵۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۶بصیرت۶۴۴۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۷بیرانوند۶۴۰۴۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۲۵۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۸پرویزی۶۴۳۶۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۹۸۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۹پژمان۶۴۳۵۴شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۲۶۵۳۳۶۱۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۰پورشمسیان۶۴۲۵۶رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۳۱۵۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۱توحیدی نیا۶۴۳۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۳۷۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۲توکلی۶۴۲۷۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۶۰۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۳جبارزاده۶۴۴۰۹ممقان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۸۳۵۵۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۴جلالی راد۶۴۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۵جهانی۶۴۲۱۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۰۷۵۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۶جوهر۶۴۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۷چراغی۶۴۲۶۷ماکو۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۳۶۵۰۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۸حاجی زاده۶۴۲۳۳پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۴۸۰۰۵۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۹حمزه یی۶۴۳۱۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۸۱۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۰حیدری۶۴۲۵۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۲۲۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۱خالقی۶۴۲۹۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۹۴۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۲خانپور۶۴۲۱۵درگز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۹۷۲۰۹۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۳خاوری۶۴۲۸۶رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۱۷۰۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۴خراعی۶۴۲۲۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۲۰۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۵خلیقی۶۴۴۱۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۷۴۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۶داورپناه۶۴۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۷رحمانی۶۴۲۷۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۱۰۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۸رستم تبار۶۴۲۷۳کلاچای۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۳۹۴۷۰۴۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۹رشیدی۶۴۳۵۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۴۸۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۰رضایی جم۶۴۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۱رضایی۶۴۳۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۲رضایی۶۴۳۵۷محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۰۱۷۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۳رمضان نیا۶۴۲۸۰بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۱۵۰۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۴رنجی۶۴۳۶۰شاهدشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۶۹۵۳۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۵روحی۶۴۳۵۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۶۲۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۶رئیسیان۶۴۲۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۷زانیانی۶۴۲۷۸آبادان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۸۹۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۸سالاری۶۴۲۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۹سلطانی۶۴۳۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۰سمیعی۶۴۳۰۸قاسم آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۱۵۷۹۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۱سیفیلالجین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۰۹۲۶۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۲شادی۶۴۲۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۸۷۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۳شاهینی۶۴۴۱۴گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۴۰۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۴شریعتی۶۴۲۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۰۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۵شکاری۶۴۳۱۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۴۳۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۶شکرانه۶۴۲۱۸صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۵۹۲۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۷صارمی نژاد۶۴۲۷۷لار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۸۰۲۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۸صافدل۶۴۳۰۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۰۰۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۵۹صفری۶۴۲۵۹بهار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۹۹۷۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۰طاهری۶۴۲۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۷۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۱ظریفی۶۴۴۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۲عابدی۶۴۳۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۳عارف۶۴۳۴۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۵۳۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۴عسکری۵۵۷۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۵عسکری۶۴۳۴۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۱۲۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۶عسگری۶۴۲۳۲چادگان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۹۳۰۰۸۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۷عسگریان۶۴۳۰۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۱۱۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۸عطائی۶۴۲۶۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۶۵۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶۹علی اصغر۶۴۲۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۰علی حسینی۶۴۲۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۷۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۱فائقه زاده۶۴۲۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۵۰۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۲فرهمند۶۴۳۱۴ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۴۷۲۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۳قادریان۶۴۳۵۸بانه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۷۲۷۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۴قاسمی۶۴۲۹۸فیض آباد(خراسان رضوی)۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۶۸۷۰۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۵قربانی مقدم۶۴۳۱۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۹۲۷۰۰۰۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۶کاتورانی۶۴۲۳۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۱۹۵۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۷کاویانی۶۴۴۰۰جاجرم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۸۶۵۰۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۸کرمی۶۴۲۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۵۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۷۹کلانتر۶۴۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۰کلانتری۶۴۲۳۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۷۵۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۱کوشا۶۴۲۹۰جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۵۳۲۷۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۲کیا۶۴۲۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۸۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۳گلمحمدی۶۴۴۰۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۴۲۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۴گوگونانی۶۴۲۴۰فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۹۱۰۰۸۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۵لالی۶۴۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۶محمدزاده۶۴۲۲۹بم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۲۳۹۷۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۷محمدزاده۶۴۲۷۲فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۳۸۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۸محمدی۶۴۳۱۳قیدار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۹۶۰۰۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۸۹مرادی۶۴۳۶۵شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۰۳۰۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۰مرتضایی۶۴۳۱۱جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۲۰۲۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۱معتمد۶۴۴۱۳شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۴۱۷۰۳۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۲معتمدی۶۴۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۳معدنکن۶۴۳۲۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۳۵۲۵۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۴ملکی۶۴۳۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۵موسوی۶۴۲۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۱۸۲۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۶میرزاپور۶۴۳۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۸۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۷نوبخت۶۴۳۵۰مرند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۷۳۵۲۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۸نوچمنی۶۴۳۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۶۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۹هورانی۶۴۲۷۱دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۰۵۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۰۰وظیفه شناس۶۴۳۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۲۰۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۰۱یوسف زاده مصر۶۴۳۰۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۴۰۰۱۴۸۵۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸