دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسرا کریم زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۶۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲الهام قاسمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳الهام گرجیعلی آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۴۰۵۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴الهام نایبیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۲۶۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵پرنیان نژاد زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶رویا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۵۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷زهرا احمدی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۲۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸زهرا جماعتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۲۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹زهرا رشهکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۱۹۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰زهرا نقادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۰۱۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۱زینب فشیکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۰۲۷۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲سمیه رنجبرخارک۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۴۵۶۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۳سونیا اسدی-ساوجبلاغهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۸۲۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۴شبنم قاسم زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۹۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۵عاطفه خوشوئیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۶۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۶علی فاطمیانسردشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۰۰۱۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۷علیرضا شفیعی پورمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۹۷۳۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۸غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۲۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۹فاطمه افشارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۰فاطمه سبزیرودبار۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۳۸۱۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۱فتانه عللیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۲فرشته طباطبائی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۳قربان پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۳۵۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۴مائده اسراریسرخه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۷۰۸۰۳۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۵مجتبی سلیمانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۱۷۴۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۶محمد مهدی یزدان شناسقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۲۰۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۷مرضیه رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۴۸۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۸مرضیه فتاحیایلام۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۸۵۶۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۹مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۹۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۰مریم مال میرتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۵۴۹۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۱مژده کاظم زادهبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۲۷۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۲منصور جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۳۷۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۳منصوره مهاجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۴مهدیه اکبریبناب۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۱۷۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۵مهناز محمد پوررباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۳۵۴۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۶مهیا طاهریقم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۱۲۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۷مینا بهادر منشبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۵۷۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۸مینا حتجی پوررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۸۶۰۱۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۹ناز آفرین کریمیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۰۹۶۹۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۰نرگس شاملوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۱۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۱نسترن زمانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۱۲۲۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۲وحیده فلاحتییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۲۰۰۰۹۷۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۶