دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارغوان شریفیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۰۹۹۵۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲اعتمادیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۸۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳اعظم آزادقم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۶۲۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴الهام طاهریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۴۱۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵الهه نیک زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۰۸۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶ایرج آراستیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۵۸۶۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۷آسیه طالبیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۶۳۴۴۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۸آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۹آیدا علی نقیلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۳۳۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۰بهاره کاظمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۰۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۱بیتا غفاریانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۵۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۲پری دخت صالح پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۳۱۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۳پیام رحیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۷۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۴ثنا مجیدیکازرون۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۵۱۶۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۵خدیجه قیاسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۹۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۶زمانیانپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۵۰۱۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۷زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۵۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۸زهرا رفیعیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۱۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۹زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۰زهرا کریمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۳۱۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۱زهرا گلستانیطرقبه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۷۲۹۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۲زهرا مجتهدیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۲۳۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۳زهرا مرادیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۲۹۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۴زهره عباسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۵زینب کوه کناردستان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۹۶۹۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۶زینب یوسفیدشتک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۹۴۴۸۸۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۷سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۱۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۸سپیده قزنویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۸۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۹ستاره عصریآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۳۰۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۰سکینه امیریانبندر دیلم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۳۸۴۷۵۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۱سمیه صدریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۸۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۲سمیه مزگی نژادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۰۰۶۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۳سنا نیک دیدهفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۷۲۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۴شادی سلطانی رادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۲۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۵شبنم سجادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۵۸۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۶شکوفه موذنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۲۰۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۷شیما شاهیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۲۵۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۸صبا اطمینانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۶۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳۹صدف پور علیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۰۵۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۰عاطفه بهروشیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۰۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۱غزل ابوالحسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۹۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۲فاطمه ذوالفغاریانار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۹۲۵۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۳فاطمه صادقیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۹۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۴فائزه فرخیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۴۱۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۵فریبا احمدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۷۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۶فریبا عباسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۱۴۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۷مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۶۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۸مجید عزیزیهفته۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۱۷۴۳۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۴۹محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۷۷۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۰محبوبه صفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۱محدثه کاظمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۳۱۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۲مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۶۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۳مرضیه رفیعیطالقان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۶۴۶۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۴مریم رهاییکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۰۹۸۱۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۵مژده رضاییبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۲۱۲۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۶مصطفی سلیمیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۱۹۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۷معصومه باقریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۶۹۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۸مونس رستمیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۰۸۸۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۵۹مهدیه کیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۶۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۰مهسا سلیمیانزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۸۵۶۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۱مهشید وفاداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۶۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۲ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۳۴۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۳نسرین نوذریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۴۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۴نسیم ولایتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۵۷۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۵نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۴۴۲۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۶۶هانا انصاریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۱۰۰۱۱۲۰۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۵