دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲الهام ادیبتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۷۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۳امید بازیاریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۲۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۴پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۵حقیقیسعیدآباد(تهران)۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۵۴۹۳۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۶حمیده نوروزیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۶۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۷درسا صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۴۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۸رویا ایامیهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۴۲۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۹زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۱۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۰زهرا روحانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۱۶۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۱زهرا منافیمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۳۷۸۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۲زهره طهماسبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۴۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۳سرمدنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۷۲۴۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۴سمیرا اسدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۵صباح تیموریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۶۳۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۶فاطمه انصارییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۴۰۳۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۷محدثه سیف اللهیکوهبنان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۳۹۷۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۸مریم تقی نژادسردرود۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۵۵۶۰۵۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱۹مهدی زلقیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۲۹۰۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۰ناهید حاج رسولی هااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۲۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۱نرگس عاطفی پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۹۰۰۱۳۰۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۵