دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اسماعیلیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۱۱۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲الهام جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۸۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳بهار داوودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۳۶۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۴پرستو تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۸۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۵پرشیا اسلامیقشلاق۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۵۴۹۳۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۶پرورشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۸۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۷جمشید گرجی نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۷۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۸حمیده پور زکریالاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۹۹۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۹رضا پور محمد علیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۳۸۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۰رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۲۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۱زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۲زهره اسلامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۸۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۳زهره مهدیاناهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۰۰۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۴سارا ارجمندیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۰۴۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۵سبا خاجوینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۹۶۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۶سحر ترکشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۱۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۷سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۴۴۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۸سودابه صالحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۳۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۹شکوفه پور مولاییتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۸۹۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۰شیما صاحبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۱علیرضا خدادادبناب۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۷۴۶۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۲فاطمه جهانفرنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۶۱۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۳فاطمه خیر خواهگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۰۵۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۴فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۲۴۶۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۵فریبا تقویبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۴۷۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۶گیسو سلطانیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۵۱۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۷مریم باریکانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۶۱۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۸مریم ثمنهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۱۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۹معصومه شیخ لرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۰معصومه فرشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۸۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۱مهسا میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۲نسرین برادریزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۲۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۳نسرین حسنیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۶۴۴۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۴نوشین روزبهانیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۵۶۳۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۳۵نیلوفر تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۸۰۰۰۷۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۵