دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه افشارمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۰۹۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲افسانه لیلویشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۵۹۱۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳ایمان مطرودیشادگان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۴۶۱۰۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۴آناهیتیا موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۵پارمیس پور عینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۶۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۶پریسا جمشیدیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۶۹۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۷حانیه میرزایییقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۱۴۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۸حوریه میر شاهخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۸۰۳۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۹دلسا سادات ابراهیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۰۵۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۰راضیه کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۵۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۱زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۶۷۶۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۲زهرا یزدان دوستقم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۲۱۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۳زهره نصیرییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۴۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۴سارا نوروزیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۹۹۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۵سمیرا محمودآبادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۱۰۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۶سمیه صالحیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۳۳۹۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۷صنوبر فلاحلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۲۴۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۸طهورا حیدریقم۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۳۲۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۹فاطمه ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۹۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۰فاطمه حسینیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۲۶۱۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۱فریبا اسلامیری۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۳۲۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۲کوثر میمندینی ریز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۷۱۴۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۳مائده اسماعیلیبنفشه ده۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۸۹۰۴۶۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۴محدثه بابادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۰۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۵محدثه حاجیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۹۸۸۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۶محمد اعتمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۸۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۷میثم افساسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۱۹۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۸مینا حسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۱۷۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۲۹نرگس طاووسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۰۹۵۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳۰هدی قنواتیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۱۰۰۱۰۷۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۵