دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه جعفریسلماس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۶۲۴۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲الهام پارساتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳الهام شیرازیورامین۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۰۱۸۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۴امیر شبانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۵بهار فتاحیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۰۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۶بهاره سروریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۸۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۷جواد آزادخلیل آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۱۳۴۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۸حبیبه رضایینقده۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۵۸۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۹حسین اشرفاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۳۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۰داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۲۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۱زهرا انتشارینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۸۷۶۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۲زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۵۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۳زهرا بیگلوجم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۴۳۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۴زهرا شهرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۵زینب شیخلوییدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۹۴۴۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۶شهلا رمضانیانبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۹۱۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۷شیما صاحبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۸علی اکبر محمدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۶۰۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۹علی نیک فرخشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۱۸۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۰علیرضا صالحهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۱فاطمه آشوریکیش۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۳۸۰۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۲فاطمه باقریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۷۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۳فاطمه سربیشگیدولت آباد-خراسان رضوی۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۹۹۹۹۵۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۴فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۲۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۵مبینا آسودیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۰۹۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۶مجید رضاییدزک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۲۸۳۰۸۸۳۴۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۷محبوبه آطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۴۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۸محبوبه عبا بافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۸۰۳۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۹مرتضی دشتکیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۵۳۱۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۰مرضیه نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۱مریم خلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۲مریم خواجه پورنور۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۲۱۰۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۳مژگان محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۳۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۴معصومه حاتمیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۷۴۶۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۵ندا کاووسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۵۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۶نسترن شکوهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۴۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۷نفیسه همیشه بهارفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۷۰۰۰۳۷۱۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۵