دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۶۳۹۸۴کوهبنان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۵۷۵۰۷۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲ابهری۶۴۰۲۸ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۳۵۵۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳ادیب۶۴۲۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴اسکندری۶۴۱۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵اسماعیل زاده۶۳۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶افشار۶۴۱۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷اکبری نژاد۶۴۰۳۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۳۷۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸اله دادی۶۴۱۴۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۰۰۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹امیری۶۴۱۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۰ایمانطلب۶۴۰۰۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۲۵۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۱بابایی۶۴۰۰۶املش۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۴۶۷۴۴۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۲بابری۶۴۰۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۵۰۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۳بردبارداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۴۸۷۰۷۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۴بهاری مهر۶۴۰۰۵شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۷۱۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۵بهمنی۶۴۰۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۶بیات۶۳۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۷پرویزی۶۴۱۲۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۶۵۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۸تتاریجه۶۴۱۳۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۸۵۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۹تقی پور۶۳۳۲۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۱۹۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۰تیموری۶۴۰۳۵مامونیه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۷۲۲۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۱جانبزرگی۶۳۶۵۹ازنا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۲۹۷۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۲جعفری۶۴۱۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۴۵۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۳جمالی۶۴۱۲۸شازند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۸۱۷۰۳۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۴جمشیدی۶۴۰۳۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۲۲۲۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۵جمعه پور۶۳۹۷۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۸۱۰۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۶چهکندی۶۳۹۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۷حسن زاده۶۴۲۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۶۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۸حسینی اصل۶۴۰۲۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۲۱۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲۹حسینی نژاد۶۴۱۲۶بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۵۴۵۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۰حق شناس۶۴۱۲۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۱۲۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۱حمیدی۶۴۰۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۲حیرتی۶۴۰۳۱سقز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۳۸۰۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۳خسروپور۶۴۰۲۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۶۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۴خسروی۶۴۰۲۷تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۰۳۲۰۰۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۵خنجری۶۴۰۲۳سنقر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۲۴۷۰۶۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۶دوکوهکی۶۳۹۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۷دولتی۶۴۰۸۴شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۳۸۵۰۵۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۸دیهیم۶۳۸۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۸۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۹رافعی۶۳۹۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۰ربانی۶۴۲۰۸فامنین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۰۳۷۰۶۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۱رضایی۶۴۱۴۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۱۷۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۲رضائیان۶۴۰۲۰کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۱۶۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۳رفیعیان۶۴۱۲۳سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۶۹۹۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۴رفیق۶۴۱۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۵رمضانی۶۴۱۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۱۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۶روزبهانی۶۴۱۳۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۱۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۷زمانی۶۳۸۶۰گندمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۹۸۷۸۸۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۸ساداتی۶۴۰۵۰ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۲۳۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴۹سعیدی۶۳۹۹۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۴۸۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۰سلیمانی۶۳۹۹۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۹۳۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۱سلیمی۶۴۰۲۲سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۶۰۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۲سیاهپوشاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۳۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۳شکاری۶۴۱۹۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۳۴۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۴شکرانه۶۴۰۱۹صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۱۴۰۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۵شکرانه۶۴۱۴۸صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۶۰۷۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۶شناسا۶۳۹۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۷شیردل۶۴۰۰۱مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۴۲۵۰۴۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۸صالح زاده۶۴۱۸۷ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۴۳۷۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۵۹صالح ساعی۶۲۵۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۲۷۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۰صالح۶۳۷۰۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۴۹۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۱صالحی نژاد۶۴۲۰۲رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۵۹۵۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۲صالحی۶۴۱۴۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۸۹۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۳صداقت خواه۶۴۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۴صفری۶۳۳۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۵صیاد۶۳۹۹۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۷۸۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۶طالب زاده۶۳۹۲۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۰۵۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۷طاهرنژاد۶۳۹۳۴گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۹۱۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۸طغیانی۶۴۱۹۸زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۳۳۰۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶۹عاصفی۶۴۱۲۴بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۸۳۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۰عامری۶۴۰۳۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۹۷۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۱عصمت دوست۶۴۱۵۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۶۱۵۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۲غلامعلی خواه۶۴۰۲۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۳فخاری۶۴۱۴۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۲۸۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۴فرجی۶۴۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۵فضلی۶۴۰۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۶فلاحی۶۳۹۳۳کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۵۸۷۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۷قاسمی۶۴۰۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۷۴۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۸قاسمی۶۴۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۷۹قائمی۶۴۰۷۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۹۶۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۰قدیری۶۳۸۴۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۵۷۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۱قناتی۶۳۹۹۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۹۸۲۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۲قنبری۶۳۹۸۶بهار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۹۵۰۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۳کمیرژ۶۴۲۰۱ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۵۳۲۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۴لشکری زاده۶۳۹۲۸بم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۷۰۲۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۵لطفی۶۳۸۵۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۷۹۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۶لنگریزاده۶۴۰۰۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۸۴۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۷محمدی پوربابل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۰۹۲۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۸مددی۶۳۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۱۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۸۹مرادی۶۳۹۳۱بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۸۲۶۵۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۰مشایخی۶۳۸۴۶خمین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۳۱۷۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۱ملک۶۴۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۲ملکوتی نیا۶۴۱۴۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۳۶۴۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۳منتظری۶۴۰۴۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۶۴۶۲۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۴مونسی راد۶۴۱۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۵مهدی زاده۶۴۱۳۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۴۷۶۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۶مهریزی۶۱۳۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۰۸۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۷نجیمی۶۳۹۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۸نورنیا۶۴۰۲۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۷۷۶۸۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۹نیکبخت۶۴۲۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۰۰وحدانی۶۳۹۸۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۲۶۲۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۰۱یوسفی۶۳۹۹۰نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۱۰۰۸۵۸۸۰۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵