دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۴۹۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲الهه دادیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۵۷۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳آرش ارزاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴پروین گلزارهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۴۱۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۵پریا شهبازینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۳۹۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۶خاطره زهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۸۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۷راضیه خان زادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۱۰۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۸رانین درستسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۷۵۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۹رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۰ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۱زهرا مهدی وندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۲زهره شیرانیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۸۶۳۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۳زینب حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۶۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۴سارا ذوالفغارینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۲۲۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۵سپیده مرادیابریشم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۳۵۲۸۱۷۸۹۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۶سجاد اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۲۹۸۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۷سحر ماهروئیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۸۵۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۸سعیده مهدویاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۴۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۹سفورا کشاورزاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۵۰۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۰سمانه بهشتیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۶۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۱سمیرا قدمیهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۰۱۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۲سمیه فتحیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۸۹۵۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۳شهرزاد زادگان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۴صدیقه سادات هاشمیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۶۱۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۵فاطمه خاکبازتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۹۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۶فاطمه سادات میر محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۷فاطمه مححبت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۲۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۸فاطمه نجفیخلخال۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۹۳۲۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۹فائزه شبانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۳۶۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۰فریده پادنگیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۶۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۱کساییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۲کوثر بزرگیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۹۵۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۳کیمیا کی غبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۴مانی بی غمقم۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۲۸۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۵مجید الله وردیمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۵۱۳۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۶محبوبه صبوریبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۳۹۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۷محدثه سلیمانی-دورچهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۷۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۸مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۰۹۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۳۹مریم فیض بخشرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۲۴۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۰ملیکا جعفریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۸۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۱ملیکا نوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۴۶۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۲مهسا آرزنچاف وچمخاله۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۱۴۷۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۳نادیا منتظریگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۷۵۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۴نبی حسن وندالشتر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۱۹۱۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۵نجمه مومبینیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۱۳۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۶نرگس امیریبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۰۵۵۴۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۷نرگس غلامیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۱۹۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۸نیلوفر مجیدیمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۳۴۰۳۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۴۹یسنا میر اعلمیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۰۰۰۱۲۰۴۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۴