دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۷۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲الهام مقدمساری۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۴۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳آزاده هاشم نژادرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۵۶۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۴پارسا فراستسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۴۸۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۵حسین مصطفاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۱۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۶راضیه اقبالنائین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۴۰۴۶۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۷زهرا صادقیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۰۳۵۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۸زهرا نامنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۹شاکریراز۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۸۱۷۹۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۰شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۴۱۲۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۱شهناز فتحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۲۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۲شیوا برادراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۳فرزانه نخلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۱۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۴فهیمه بجنوردیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۹۳۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۵محمد ماهان صفائیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۲۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۶محوبه مرادینور آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۳۱۸۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۷مریم حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۸مریم کاکاوندقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۵۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۹ندا رمضانقم۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۳۶۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۰هستی اسماعیلیرودسر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۲۶۴۹۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۱یاسمین رمضانیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۰۰۰۱۳۹۱۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۴