دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۹۳۶۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲اخوت۹۳۵۴۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۰۲۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳ارزم۹۳۵۹۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۴۶۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴البوعلی۹۳۷۷۶آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۱۱۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵الطافی۹۳۷۸۱جهرم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۵۴۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶انامی۹۳۷۹۰شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۶۵۵۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷ایدی۹۳۷۶۱صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۹۵۷۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۸ایزدپناه۹۳۵۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۹باقرنژاد۹۳۸۰۱دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۶۱۰۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۰بهرامپور۹۳۷۵۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۴۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۱بهشتی۹۳۷۸۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۱۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۲تاجیک۹۳۵۹۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۲۰۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۳تفکری۹۰۵۷۲سراب۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۱۷۲۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۴تمیز۹۳۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۵تورانی۹۳۷۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۶جلالیان۹۳۷۸۴انار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۹۷۰۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۷حامدپور۹۳۶۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۸حسینی روشن۹۳۶۵۵چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۵۱۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۹حسینی۹۳۶۳۹ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۷۶۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۰حسینی۹۳۶۵۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۴۲۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۱حمداللهی۹۳۷۹۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۹۸۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۲حیدری۹۳۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۳حیدری۹۳۷۷۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۷۴۲۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۴خاکی۹۳۵۹۵آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۱۳۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۵خواجوی۹۳۷۷۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۳۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۶دانشی۹۳۶۳۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۹۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۷راستی۹۳۷۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۸رحیمی پور۹۳۶۵۴سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۷۳۰۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۹رضوانی۹۳۶۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۰رفیعی۹۳۶۵۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۳۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۱رودکی۹۳۷۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۲زارع۹۳۷۶۴بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۳۸۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۳زارع۹۳۷۹۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۱۱۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۴زاهدی۹۳۶۴۸شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۴۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۵سزاوار۹۳۶۴۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۸۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۶سعیدپور۹۳۵۴۹بستک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۱۴۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۷سیفعلی۹۳۶۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۷۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۸شاکری۹۳۷۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۹شکری۹۳۷۸۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۶۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۰شمس۹۳۵۵۳فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۸۸۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۱شیراوژن۹۳۵۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۸۶۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۲صادقخانی۹۳۶۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۳صباحی۹۱۷۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۴۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۴صبوری۹۳۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۵صرافها۹۳۶۵۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۲۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۶صفار۹۳۶۳۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۲۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۷طاهری۹۳۷۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۲۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۸عابدینی۹۳۷۹۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۸۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۹عباداله پور۹۳۷۷۳ملکان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۰۱۵۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۰عباسپور۹۳۷۸۰دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۳۱۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۱عبدی۹۳۷۶۶نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۱۹۷۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۲علوی۹۳۷۹۶بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۰۷۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۳غواصی۹۳۶۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۸۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۴فدایی۹۳۶۳۷تیران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۵۶۰۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۵فلکی۹۳۷۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۵۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۶قاجار۹۳۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۷قاسمی نژاد۹۱۱۰۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۸۷۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۸قاسمی۹۳۷۶۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۵۵۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۹قریشی۹۳۶۶۱جویبار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۹۴۵۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۰قنبری۹۳۷۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۱کرمی۹۳۶۵۹دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۶۲۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۲کریمی۹۳۷۸۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۴۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۳کیائی۹۳۵۹۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۲۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۴لاهیجانی۹۳۷۹۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۲۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۵لطفی۹۳۷۶۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۵۰۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۶لطفی۹۳۷۷۲تکاب۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۰۹۰۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۷مجاوری۹۳۵۸۸خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۴۵۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۸محمدی۹۳۷۸۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۵۴۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۹مستوری۹۳۵۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۰مصطفوی۹۳۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۱میرزایی۹۳۷۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۴۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۲ناصری نیا۹۳۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۳نجفی۹۳۸۰۳بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۰۱۰۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۴نقدی۹۳۶۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۸۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۵هشیارمقدم۹۳۸۰۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۱۸۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴