دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام زینالیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۰۲۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲امیر طاها اسدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۳۸۱۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳امیرحسین شهیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۷۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۴پروانه رضایی نیاجنت شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۸۴۸۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۵تابان کریمی نیالاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۷۶۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۶جعفریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۶۸۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۷رسول خورشیدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۰۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۸ریحانه سادات حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۹زهرا لامیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۶۴۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۰زهره محمودیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۴۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۱سعیده ایرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۲سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۷۲۴۲۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۳سودا مسعودیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۳۶۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۴صفا تفتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۵علی فخرآبادیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۸۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۶فاطمه اسمعیلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۷فاطمه افشار دوستکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۵۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۸فاطمه تاعبزادهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۷۵۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۹فرخنده عاشوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۰فرشته درخشانازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۴۵۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۱لیلا علیزادهسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۹۶۶۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۲محمدرضا شعبانپورمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۰۴۴۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۳مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۱۰۸۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۴مریم مقامی فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۷۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۵ملیحه کامرانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۶مهسا مهاجریطبس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۴۲۷۶۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۷نازنین شبدیزشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۹۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۸ندا نظریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۳۲۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۲۹نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۲۴۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۰نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۱۱۲۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۱نغمه دلیراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۲۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۲نیلوفر آخشمهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۵۵۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۳نیلوفر صداقتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۱۷۰۰۰۶۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۲۴