دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل ملکانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲احسان آسودگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۱۱۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴اعظم عوض زاد هشیروان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۱۲۳۵۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵اکبر کشت کارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۱۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶الهام سبحانیعسلویه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۳۸۶۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷الهام کاویانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۹۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۸الهام یوسفیبیستون۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۸۳۱۶۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۹آیلین اصغر زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۶۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۰باران محمد پورکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۱۷۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۱بهناز حاتمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۹۴۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۲بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۳پریا مرادیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۱۰۷۸۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۴پریسا زارعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۵پگاه هوشیارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۶جمشیدیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۴۸۳۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۷حسین خاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۸حسین نوروزیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۹۶۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۹ذکیه نظریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۵۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۰راضیه شایعمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۴۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۱رعنا منیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۲رعنا نادریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۷۲۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۳ریحانه اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۴ریحانه بقال زادهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۱۸۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۵ریحانه رهایی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۶زهرا امینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۳۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۷زهرا سلیمانیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۲۷۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۸زینب پور قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۹زینب حاجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۰ژامک زهیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۱سپیده زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۲سحر قائلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۳سکینه فروغ بخشنیشابور۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۱۳۵۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۴سوری صالحیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۷۳۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۵سهیلا غلام شاهییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۵۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۶سینا فیضی مقدملنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۲۰۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۷شهربانو سلیمانیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۸۶۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۸عادل عباداله پورملکان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۴۳۹۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۳۹فاطمه دهقانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۰فاطمه صدرییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۶۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۱فاطمه فخراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۲فاطمه کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۳فاطمه کریمییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۷۶۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۴فرزانه خانیاهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۵۳۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۵فرزانه غفاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۱۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۶فرناز واعظیصائین قلعه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۶۸۶۴۵۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۷فروغ اسماعیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۱۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۸فریبا اجلالیمشگین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۳۴۲۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۹فهیمه قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۰کوثر محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۲۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۱محدثه جعفریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۲۷۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۲محدثه حاجیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۶۲۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۳محمد جواد علی آقاییگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۴۱۴۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۴محمد رضا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۵محمد روردهآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۹۳۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۶محمد علی نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۷مریم بدر فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۸مریم تقویانبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۰۶۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۵۹مصطفی فلاحتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۲۰۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۰مکان چمنیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۷۹۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۱ملیحه عقیقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۶۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۲مهدی اصفهانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۲۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۳مهشید موحدیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۷۸۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۴مهناز اسلامیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۴۷۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۵میثم ملکیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۰۶۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۶مینا حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۰۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۷نازیلا ایمانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۶۵۸۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۸ندا شمسی زادهاستهبان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۹۹۳۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۶۹نفیسه ترابی زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۳۹۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷۰نگار احمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۵۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷۱نگار آقا علیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۸۴۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷۲نیشتمان امین پورسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۵۳۸۴۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷۳نیلوفر مهریانبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۸۳۲۵۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷۴هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۹۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۷۵هلیا خزائیفیروزان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۹۰۰۱۴۰۸۰۶۵۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۳