دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتش بار۶۹۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲ازموده۶۹۱۷۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۹۲۷۰۰۳۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳استقامتیان۶۹۱۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴اسدی۶۹۱۸۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۲۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵اسماعیلی۶۹۰۲۱ایوان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۴۱۵۰۶۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶اکبرزاده۶۹۱۷۱آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۱۱۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۷امانی۶۹۱۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۶۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸امری زاده۶۹۱۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹ایزدی۶۹۱۷۷دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۴۱۳۷۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۰ایمانی۶۹۱۹۰کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۹۵۲۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۱ایمنی۶۹۱۷۳کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۳۲۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۲بختیاری۶۹۱۷۴جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۲۷۵۰۷۸۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۳بصیری۶۹۰۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۵۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۴بهرامی۶۹۰۹۰داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۵۲۲۰۸۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۵بهنام۶۹۱۳۸میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۳۰۲۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۶بیانی۶۹۰۵۰شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۸۴۰۰۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۷تفتی۶۹۰۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۸توکلی۶۹۱۴۸الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۷۱۲۰۶۸۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱۹جلیلی۶۹۰۰۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۷۲۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۰جهاندار۶۹۱۳۵چالوس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۶۰۵۰۴۶۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۱خانی پور۶۸۹۹۷مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۸۳۲۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۲خدایار۶۹۱۶۵سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۲۰۷۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۳دالوند۶۹۱۵۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۴۲۴۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۴دلیریان۶۹۱۵۵زاویه۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۱۰۰۳۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۵دهقانیتفت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۱۹۲۰۸۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۶دیده بان۶۹۰۶۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۰۱۷۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۷رحیمی مند۶۹۱۶۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۴۱۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۸رحیمیان۶۹۱۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۴۰۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲۹رنجبر۶۹۱۹۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۲۲۰۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۰زندپور۶۹۰۱۴مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۱۸۰۰۰۵۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۱سرحدی۶۹۱۸۶جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۵۴۲۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۲سرمد۶۹۰۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۳سعید زاده۶۹۱۶۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۳۴۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۴سلطانی۶۹۰۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۸۲۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۵سمیعی۶۹۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۶شامی زاده۶۹۱۸۵قم۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۷۳۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۷شیرانی۶۹۰۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۶۳۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۸صادقی۶۹۱۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۹صداقت۶۹۱۷۸قشم۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۲۳۲۰۷۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۰عابدینی۶۹۱۶۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۴۲۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۱عباسی۶۹۱۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۹۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۲عمادی۶۹۰۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۵۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۳غلامی۶۹۰۸۸بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۰۹۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۴فدایی۶۹۰۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۵فرج زاده۶۹۰۱۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۸۶۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۶قاسمی۶۹۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۷کامیار۶۹۱۸۴بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۷۵۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۸کریمی۶۹۱۶۷محلات۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۳۱۵۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۴۹گودرزی۶۹۱۸۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۴۹۰۰۰۶۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۰محمدی مهر۶۹۱۶۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۹۴۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۱محمدی۶۹۰۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۲۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۲مرادی کیاپی۶۹۰۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۳۸۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۳مرزبان۶۹۰۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۶۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۴مصطفی زاده۶۹۰۰۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۸۴۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۵مصلح۶۹۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۶منافیان۶۹۰۲۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۳۰۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۷منصوری۶۹۱۷۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۹۷۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۸موسوی۶۹۱۷۶بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۱۸۷۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۵۹میرابیان۶۹۱۲۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۲۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۰میرزاییان۶۹۰۱۳اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۹۶۳۰۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۱میری۶۹۰۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۸۰۷۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۲نجفی۶۹۱۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۴۴۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۳نصیری۶۹۰۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۳۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۴نظری۶۹۰۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۵نقیبی۶۹۱۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۱۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۶ولی۶۹۰۲۳سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۸۷۵۹۷۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۶۷یاوری۶۹۱۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۹۹۰۰۹۰۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳