دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم حسین زادهکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۴۸۶۸۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲اکرم پاد یاباصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۰۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۷۷۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴الهه کاظمی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۳۴۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۵امین لطفیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۳۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۶آزاده کاشی کارقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۲۸۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۷آزیتا چالاکلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۹۶۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۸آسیه پور قربانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۹۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۹آیدا محمودیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۰۲۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۰دنیا امیریاندوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۵۴۱۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۱رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۲رقیه اسدیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۰۰۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۳زهرا بهرادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۹۴۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۴زهرا زارعی نژادکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۴۶۸۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۵سبحان حیدریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۸۶۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۶سحر نادیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۱۰۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۷سروناز حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۸سوسن نصیر منشسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۴۷۶۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۹سوگند زمینی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۶۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۰سیما اصغریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۵۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۱شیما کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۶۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۲صبا کللانتریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۶۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۳عصمت هادی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۲۴۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۴فاطمه اباصلتیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۹۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۵فاطمه امیریآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۱۱۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۶فاطمه سادات لطیفیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۰۵۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۷فاطمه شهبازی رادآلونی۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۴۹۲۶۸۸۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۸فاطمه صمدیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۱۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۹فائزه توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۰فرشته لو موسویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۸۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۱فرنوش صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۷۶۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۲لوییز نیک روشتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۳۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۳مرضیه خجستهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۶۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۴مرضیه نبیونیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۴۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۵مرضیه نمازییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۴۴۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۶مریم باقریارزوئیه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۲۸۵۷۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۷مریم تشیعرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۸۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۸مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۹۳۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۹مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۱۹۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۰مژده هامی نیایزد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۳۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۱مژگان آیت االهیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۲۲۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۲معصومه بخشی نژادرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۵۷۱۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۳ملیحه چراغ عامریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۸۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۴ملیحه مغانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۴۵۲۹۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۵منیره حامد بورنگمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۴۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۶مهسا پورانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۹۵۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۷مهسا وند باقریمراغه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۴۴۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۸ندا فتاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۴۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۴۹نسیبه نیک فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۹۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۵۰نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۷۵۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۵۱وجیهه سعیدیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۵۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۵۲همه ناز مرتضویشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۹۰۰۰۶۹۷۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۳