دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۴۶۷۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۳۸۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲اخوت۱۰۴۶۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۹۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳ارکات۱۰۴۶۴۵مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۸۲۰۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴ازادی۱۰۴۷۴۲شوش۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۹۰۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵افتخاری۱۰۲۹۳۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۹۲۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶افشار۱۰۴۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۷امینی۱۰۴۶۹۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۷۹۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۸بلوکی۱۰۴۶۸۵تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۵۸۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۹بیات۱۰۴۶۴۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۶۹۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۰بیرامی۱۰۴۷۴۷اسکو۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۳۷۰۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۱پورزمانی۱۰۴۶۹۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۳۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۲پورمعصومی۱۰۴۶۴۹کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۰۲۷۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۳جعفریان۱۰۴۵۳۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۳۶۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۴حاتم پور۱۰۴۶۲۸مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۸۰۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۵حاج بابایی۱۰۴۷۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۶حسینی۱۰۴۳۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۳۰۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۷حیاتی فر۱۰۴۷۵۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۴۵۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۸حیدری۱۰۴۶۳۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۷۰۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۹حیدری۱۰۴۶۷۹نور۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۹۸۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۰حیدری۱۰۴۷۱۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۱۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۱خداجویی۱۰۴۶۴۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۲خرمدل۱۰۴۶۸۷سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۵۵۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۳دولت ابادی۱۰۴۶۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۴رحیم پور۱۰۴۶۳۱مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۹۰۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۵رحیمی یان۱۰۴۷۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۶رحیمی۱۰۴۶۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۰۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۷رضایی۱۰۴۷۱۲ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۵۷۲۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۸رضی۱۰۴۶۷۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۵۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۹رمضان زاده۱۰۴۶۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۶۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۰رهبری۱۰۴۷۴۴هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۸۰۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۱شریف۱۰۴۶۳۶خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۲۴۲۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۲شریفی۱۰۴۷۴۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۱۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۳شعبانی۱۰۴۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۴صوفی۱۰۴۵۴۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۷۶۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۵طاهری۱۰۴۷۵۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۰۴۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۶عباسی۱۰۴۷۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۷عبدی۱۰۴۶۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۸عسگری۱۰۲۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۹علی نژاد۱۰۴۶۵۱سنگر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۴۷۷۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۰علیخانی۱۰۴۷۱۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۴۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۱غلامی۱۰۴۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۲فاضلی۱۰۴۶۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۳فام۱۰۴۷۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۷۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۴فروزنده۱۰۴۶۹۸آزاد شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۵۹۷۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۵قناعتیان۱۰۴۵۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۷۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۶کارگر نعمتی۱۰۴۷۰۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۶۶۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۷کاوریزاده۱۰۴۶۹۵دهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۲۵۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۸کاویان۱۰۴۷۱۶دورود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۴۶۵۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۹کریمخانی۱۰۴۶۸۲گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۱۴۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۰گلشن۱۰۴۶۷۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۳۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۱متانت۱۰۴۷۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۲مجیدیان۱۰۴۵۲۱فومن۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۹۱۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۳مصلی نژاد۱۰۴۶۵۰محلات۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۲۵۵۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۴معنوی۱۰۴۵۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۰۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۵موسوی مقدم۱۰۴۲۷۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۲۶۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۶موسی زاده۱۰۴۴۸۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۸۹۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۷مولانی۱۰۴۶۹۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۶۸۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۸مهاجر۱۰۴۷۱۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۵۶۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۹مهاجری۱۰۴۶۲۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۶۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۰ناصری۱۰۴۶۴۴هرسین۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۶۷۲۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۱نگهدار۱۰۴۶۹۱سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۷۸۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۲نور۱۰۴۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۳ولی پور۱۰۴۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۴هاشمیان۱۰۴۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۵یاری۱۰۴۶۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳