دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام کیانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۶۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲امیر اصلانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۶۵۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳امیر علیزادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۶۴۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۴انیس شه مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۵خوشنوازاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۴۹۷۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۶رضا خطیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۷رقیه مجابریخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۴۹۰۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۸زهرا براعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۷۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۹زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۷۶۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۰سعیده سادات حسین یاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۰۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۱سمیرا حسینیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۹۲۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۲سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۳سمیرا صادقیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۶۰۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴شاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۴۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۵شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۲۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۶شراره رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۹۴۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۷شیرین دادخاهیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۳۴۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۸شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۱۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۹صفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۹۵۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۰طاهره نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۱طبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۸۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۲عاطفه کریمیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۵۴۸۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۳علائیئتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۳۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۴فاطمه رحمانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۳۴۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۵فاطمه روحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۷۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۶فرزانه مولا یارمحمودآباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۵۲۶۵۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۷فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۳۶۹۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۸فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۸۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۹لعیا سوهانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۲۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۰متین شاه نظریکتالم وسادات شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۰۱۷۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۱محدثه زوارگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۱۵۶۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۲محدثه محمد زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۸۴۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۳مریم تاجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۲۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۴معصومه محمدییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۵۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۵منصوره عباسپوردلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۴۳۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۶نغمه افشاربم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۷۶۵۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۷نیلوفر حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲