دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم جعفریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۰۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲امیر طاها اسدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۳۱۸۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳بهنام غفاریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۸۵۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۴پریسا پیل بانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۷۲۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۵تینا رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۶رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۷ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۶۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۸زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۴۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۹زهرا صدیقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۰زهرا نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۴۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۱سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۲۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۲سارا مقدس زادهزرند۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۱۵۹۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۳ستاره زوارهلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۵۸۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۴سوسن عنابیمغان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۲۹۰۳۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۵سهیلا سادات موسوییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۳۴۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۶شراره رحمانیانپاوه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۵۱۴۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۷فاطمه باباقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۰۲۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۸فاطمه جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۶۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۹فاطمه زارعیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۱۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۰فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۳۰۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۱لوییز نیک روشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۲لیلا خوش نیتارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۷۴۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۳محمد میلاد عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۴مریم ناصریانیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۴۵۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۵معصومه سمیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۶ملیحه فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۲۹۴۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۷منوچهر اسد پوردزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۹۰۳۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۸ندا آقاخانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۳۸۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۹ندا جعفریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۹۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۰ندا صبورآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۶۳۹۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۱نسرین وقاری نیاتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۰۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۲نوشین درخشندهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۵۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۳وحید نور محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۶۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۴ویدا محمودیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۰۸۴۰۰۰۴۲۷۶۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۲