دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم امیریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۵۶۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۵۲۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳الهام فرامرزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۰۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴الهام محدثیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۳۶۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵الین شاه میریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۱۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۶بهنوش مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۲۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۷پرستو پناهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۸پرستو ناصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۹خدیجه تسلیمیاهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۳۸۰۰۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۰ذبیح الله بازوندچقابل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۶۵۸۶۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۱رسول خورشیدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۲۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۲رضاییاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۷۷۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۳رعنا فیضیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۸۳۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۳۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۵زهرا یعقوبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۶۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۶زهره سالمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۵۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۷زهره کشفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۳۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۸زینت ترابیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۶۶۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۹ساناز جمارونیچمستان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۹۴۸۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۰سمانه قربانیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۸۵۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۱سمیرا رفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۵۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۲سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۳سمیه تقی پورگندمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۱۷۱۸۸۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۴سمیه عزیزیسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۶۴۴۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۵سیده مسدوره سیدینقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۴۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۶شهربانو سلیمانیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۵۹۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۷شهلا خورشیدییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۲۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۸صفورا نیک مهردزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۷۱۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۹طاهره صلاحفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۸۶۸۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۰عارفه رحیمیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۷۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۱عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۵۷۳۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۲فاطمه سادات حسینیابرکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۱۸۶۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۳فاطمه شایگان فررفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۹۰۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۴فاطمه شکیبایینطنز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۰۰۰۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۵فتانه محمود پورراز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۳۹۷۸۹۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۶فرحناز صبحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۷فرناز اکبریشازند۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۸۳۱۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۸فروغ لنگری زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۰۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳۹فهیمه صالحیانداراب۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۹۸۸۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۰کوروش یزدانیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۷۹۹۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۱لینا بلند پرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۲محبوبه رضاییمحلات۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۹۵۴۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۳محسن ظهرابیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۱۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۴محمد رضا علی رحیمینطنز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۱۱۰۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۵مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۶مریم فلاح دوستلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۴۸۳۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۷مسعود یادگاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۲۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۸مصطفی امیدوارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۳۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۹مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۷۴۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۰معصومه مسلمیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۰۶۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۱معصومه مهر پویانبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۴۳۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۲منیره حسین زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۶۶۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۳مونا رشیدیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۶۲۵۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۴مهسا قیصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۳۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۵نعیمه سلمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۸۴۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۶نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۴۰۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۷نگار پاکبازرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۵۳۷۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵۸نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۸۰۰۱۹۴۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲