دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالقاسمی۱۲۱۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲احمدی۱۲۱۵۸۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۷۹۷۸۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳ارمون۱۲۱۶۰۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۴۳۴۴۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴اسکندری۱۲۱۵۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵اسلامی۱۲۱۵۸۷ابهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۳۱۶۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶اطار۱۲۱۴۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۷۹۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷افتخاری۱۱۹۸۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸اکبری۱۲۱۵۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۲۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۹امانی پور۱۲۱۵۹۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۴۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۰امیری۱۲۱۷۳۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۹۰۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۱اهویی۱۲۱۶۷۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۴۲۷۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۲بلوکی۱۲۱۶۸۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۲۲۴۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۳پورانی۱۲۱۶۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۱۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۴پورعنایت۱۲۱۵۹۷شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۷۹۸۷۶۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۵پویان مهر۱۲۱۴۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۰۱۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۶تاج الدینی۱۲۱۵۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۲۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۷توکلی۱۲۱۵۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۸جبروتی۱۲۱۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۱۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۹جعفری۱۲۱۷۴۲خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۰۸۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۰جهانگیر۱۲۱۵۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۱چگنی۱۲۱۵۹۲ملایر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۶۹۱۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۲حسن زاده۱۲۱۴۷۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۶۲۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۳حسینی۱۲۱۶۰۳چالوس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۹۹۱۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۴حقیقت جو۱۲۱۵۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۰۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۵حیدری۱۲۱۵۸۵ماسال۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۰۱۶۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۶خدابخشی۱۲۱۶۸۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۶۵۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۷خدایی۱۲۱۷۴۵زابل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۲۰۸۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۸خراسانی۱۲۱۴۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۵۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲۹خسروی۱۲۱۳۳۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۳۶۱۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۰خوشنواز۱۲۱۶۲۴اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۲۱۳۳۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۱داوری۱۲۱۵۸۸گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۵۲۵۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۲رجبی۱۱۲۸۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۳رزاقی۱۲۱۷۲۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۵۹۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۴رفیعی۱۲۱۶۶۵ری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۲۳۰۶۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۵رفیعی۱۲۱۶۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۳۸۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۶رمزی۱۲۱۵۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۷۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۷روستایی۱۲۱۶۲۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۱۷۶۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۸روناسی۱۲۱۷۳۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۳۳۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۹زادگان خواجه ۱۲۱۶۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۷۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۰زارع زاده۱۲۱۶۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۱زارعی۱۲۱۶۷۰رامهرمز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۹۳۵۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۲زاهدی۱۲۱۶۲۲ری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۸۴۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۳زمانپور۱۲۱۵۱۷ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۰۶۹۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۴سالاری۱۲۱۶۲۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۸۷۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۵سرداری۱۲۱۵۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۶سگوند۱۲۱۶۰۲اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۷۰۵۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۷سلطانی۱۲۱۲۲۰فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۸۰۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۸سماکچی۱۲۱۶۱۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۴۳۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۹شمس الدینی۱۲۱۵۸۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۹۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۰شیبانی۱۲۱۱۷۵قم۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۷۵۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۱شیری۱۲۱۶۳۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۴۸۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۲صحرایی۱۲۱۵۹۵سنقر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۷۹۵۳۵۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۳صفار۱۲۱۷۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۴صلواتی۱۲۱۵۹۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۳۷۶۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۵طبری۱۲۱۷۴۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۲۸۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۶عسکرزاده۱۲۱۶۸۴امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۲۰۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۷عسگردون۱۲۱۵۹۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۷۹۴۶۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۸علی بخشی۱۱۵۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۲۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۹عیدی زاده۱۲۱۶۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۹۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۰فتاحی۱۲۱۶۱۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۸۹۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۱قاسمی۱۲۱۷۴۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۵۸۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۲قربانی۱۲۱۶۶۳دامغان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۶۶۱۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۳قریشی۱۲۱۳۵۱پردیس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۹۱۸۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۴قلعه نویی۱۲۱۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۷۹۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۵قویدل۱۲۱۶۷۴پارسیان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۷۱۰۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۶کرمزاده۱۲۱۶۰۹اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۷۱۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۷گیدفر۱۲۱۶۸۳کومله۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۶۱۲۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۸محبی۱۲۱۶۱۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۰۴۸۴۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۶۹مصطفوی۱۲۱۶۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۸۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۰مطلبی۱۲۱۵۸۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۴۱۸۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۱مقدس۱۲۱۵۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۱۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۲مقدم۱۲۱۶۰۰ری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۴۰۵۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۳ملکی بیلندی۱۲۱۶۱۰گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۲۰۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۴ملکی۱۲۱۷۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۷۹۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۵مومن نیا۱۱۹۹۸۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۸۰۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۶مهدی پور۱۲۱۶۷۵خوی۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۴۹۹۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۷میرزایی۱۲۱۶۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۴۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۸نظری۱۲۱۶۷۸کازرون۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۲۱۴۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۷۹نعمتی۱۲۱۷۴۳گرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۱۶۳۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸۰نوذری۱۲۱۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۳۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸۱نوروزی۱۲۱۶۲۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۲۴۸۹۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸۲نیلوفر۱۲۱۶۱۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۰۵۶۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸۳ودادی۱۲۱۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۴۹۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸۴هوشیار۱۲۱۶۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۵۳۳۸۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۸۵یوسفی۱۲۱۷۳۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۳۵۸۰۱۸۱۰۶۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۲۲